Fremtidige boligbehov

Rapporten diskuterer hva som er de fremtidige boligbyggebehovene og hvordan boligmarkedet skal møte disse, med særlig vekt på gruppen eldre og befolkningen med innvandrerbakgrunn. I tillegg diskuteres ulike forståelser av boligbehovsbegrepet.

Dersom morgendagens eldre (og andre grupper) vil bo i de samme boligformer som de gjør i dag, finner NIBR at 4 av 10 nye boliger som skal bygges i perioden 2013-2040 må være småhus på 5 rom eller større. Dette vil eventuelt måtte endre sammensetningen av boligproduksjonen slik den har vært de siste 10 årene. Ulike preferanseundersøkelser viser imidlertid et økende ønske om leiligheter som boligform, men det er relativt store leiligheter som er ønsket med kvaliteter som utsikt, balkong, parkering. Stedets kvaliteter og betydning for eldres livskvalitet går også igjen i deler av litteraturen.

Andelen innvandrere beregnes å øke fra rundt 10 prosent i 2013 til 22 prosent i 2040. På bakgrunn av innvandrerbefolkningens boligfrekvenser, som viser at det bor flere personer pr bolig blant innvandrere enn for den øvrige befolkningen, tyder beregninger på at det årlige boligbyggebehovet vil bli noe lavere enn om man ikke tok hensyn til denne gruppen fordi det bor flere i hver bolig. I tillegg viser beregninger at behovet for å bygge småhus vil være mindre enn for hele befolkningen, fordi denne gruppen i større grad bor i blokkleiligheter.

Kombinert med en strengere utbyggingspolitikk knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, bygging innenfor eksisterende byggesone og fortetting rundt kollektivknutepunkt, vil denne politikken legge begrensninger på hva slags hustyper som vil bli tillatt bygget i framtiden. I pressområder vil en måtte betale en ekstra pris for beliggenhet i forhold til sentrene i ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner, noe som innebærer økte kvadratmeterpriser i forhold til dagens priser. Dersom bygging av nye småhus begrenses, mens etterspørselen holdes oppe, vil dette etter hvert gjøre småhus i pressområder relativt kostbare i forhold til leiligheter i blokk.

 

 

 

Fremtidige boligbehov
Marit Ekne Ruud, Rolf Barlindhaug og Siri Nørve
NIBR-rapport 2013:25
ISBN: 978-82-7071-999-0