Forklaringer på bostedsløshet

Dette er NIBRs andre og siste rapport fra prosjektet ”Forskningsoppdrag om bostedsløshet”. Prosjektet hadde oppstart i januar 2012 og ble avsluttet i november 2013. Denne rapporten ser på ulike årsaker til og forklaringer på bostedsløshet.

Rapporten bygger delvis på dataene fra kartleggingen av bostedsløse, på statistikk fra andre databaser og ikke minst, et omfattende kvalitativt materiale.

Rapporten påpeker de spesielle problemene grupper av bostedsløse står overfor og utfordringene hjelpeapparatet møter i arbeidet med gruppene. På et overordnet nivå understrekes velferdssystemets evne til å bekjempe bostedsløshet. Samtidig viser rapporten til at en kontinuerlig innsats er nødvendig, og at valg av metoder i arbeidet med bostedsløshet kan ha stor betydning for nivået på bostedsløsheten. Det konkluderes med at en boligledet modell har vist seg mer effektiv i bekjempelse av bostedsløshet enn for eksempel
en trappemodell eller ”housingready”-tilnærming. Videre satsing på ”Housing first”-metodikk er en videreføring av en boligledet modell.

 

Forklaringer på bostedsløshet

 

Forklaringer på bostedsløshet
Evelyn Dyb, Katja Johannessen, Camilla Lied og Torunn Kvinge
NIBR-rapport: 2013:6
ISBN: 978-82-7071-989-1