Rebound, Prebound og Lock-in ved energieffektivisering i boliger

Studier av energieffektiviseringstiltak viser at de faktiske energibesparelsene i mange tilfeller er mindre enn forventet. Rapporten omhandler først og fremst energieffektivisering i eksisterende boliger, og fokuserer på hvorvidt kjennetegn ved boligen, husholdningen, tiltaket eller virkemidlet påvirker rebound-, prebound- og lock-in-effekter.

I litteraturen forklares dette ofte som en rebound-effekt som skyldes at energibruken endres f.eks. pga. høyere innetemperatur eller større oppvarmet areal. De observerte avvikene kan imidlertid også skyldes prebound, dvs. at energibruken før tiltak er overestimert, f.eks. fordi man legger gjennomsnittverdier til grunn eller ikke har formålsfordelte data. Tidligere tiltak kan gi lock-in-effekter som påvirker effekten av nye tiltak.

Målet med prosjektet var å
• Beskrive kunnskapsstatus om rebound-, prebound- og lock-in-effekter i boliger
• Vurdere om forekomsten av nevnte effekter varierer avhengig av husholdningens sosioøkonomiske status, boligstandarden, eller egenskaper ved energieffektiviseringstiltaket.
• Drøfte hvordan kunnskap om disse effektene kan bedre utformingen av virkemidler for å utløse energieffektivisering 

Analysen er basert på litteraturgjennomgang og egne analyser basert på samfunnsøkonomisk teori.

 

Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse
Berit Tennbakk, Vidar Eide og Silje Elise Harsem
THEMA Rapport 2013-42
ISBN nr. 978-82-93150-44-2