Boligpolitiske velferdsgevinster

Forprosjekt som skal utforme forskningsdesign for å kunne identifisere velferdsgevinster av kommunenes fremskaffelse av boliger til innvandrere. Prosjektet skal ta utgangspunkt i samarbeidet mellom Husbanken og IMDi og det arbeidet som skjer i kommunene på dette området.

Oppdragstaker: Fafo
Ferdig: 4. kvartal 2013 

Last ned rapporten her

Oppdraget er resultat av et samarbeid mellom Husbanken og IMDi. Forprosjektet skal utforme forskningsdesign for et hovedprosjekt som har tre overordnede målsettinger:

1. Identifikasjon av velferdsgevinster
Oppdraget skal for det første identifisere mulige velferdsgevinster av koordinert statlig virkemiddelbruk og samarbeid, når det gjelder bosetting av flyktninger i norske kommuner. Det skal være et særskilt fokus på virkemiddelbruken i Husbanken og IMDI og samarbeidet mellom de to etatene.

2. Utvikle anvendbare indikatorer for dokumentasjon og måling
For det andre er det ønskelig at indikatorene som utvikles i forbindelse med identifikasjonen av velferdsgevinster, skal kunne gi kommunene et egnet og anvendbart verktøy for dokumentasjon, måling og vurdering av arbeidet knyttet til bosetting av flyktninger.

3. Kunnskapsanvendelse i praksis
Forskningsbasert kunnskap skal og må spille en viktig rolle for kommunalt utviklings- og innovasjonsarbeid. Kløften mellom den forskningsbaserte kunnskapen, og den mer praksisnære kunnskapen som kommunene representerer, er imidlertid ofte stor. Resultatet blir stor avstand mellom forskningsbasert kunnskapsutvikling og kommunalt utviklingsarbeid. Gjennom å aktivisere og engasjere kommuner skal oppdraget bidra til kommunalt eierskap til kunnskapsutviklingen og dermed legge til rette for økt anvendelse av kunnskapen som kommer fram gjennom oppdraget.