Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Dette er en kvalitativ studie utført av Nordlandsforskning på oppdrag fra Husbanken. Rapporten tar for seg boligløsninger for personer med utviklingshemming, fra kommunale strategier til disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på.

Studien har bestått av tre deler: en gjennomgang av 30 kommuners boligsosiale handlingsplaner; et utvalg av 4 case-kommuner hvor vi har foretatt intervju med 11 personer med utviklingshemming, 27 foreldre og verger, 8 tjenesteytere og 5 mennesker på administrativt nivå. I tillegg har vi foretatt telefonintervju med representanter for ytterligere 15 kommuner. Kommuner så vel som informanter har vært valgt ut med henblikk på å få fram variasjon.

Rapporten slår fast at det generelle bildet er at utviklingen går i retning av større og mer sammensatte boligkompleks. Likevel er det variasjon i hvilke løsninger som blir valgt og et lite mindretall av kommunene i studien har spredte boliger som den vanligste løsningen.

 

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter
Ann Kristin Eide og Janne Paulsen Breimo
NF-rapport nr. 8/2013
ISBN: 9788273216465