Undersøkelse om nye boliger i storbyene

NIBR konkluderer med at salgspris i hovedsak bestemmes av etterspørselen i markedet, hvor inntekt, rente, befolkningsvekst og forventninger om fortsatt prisvekst er sentrale faktorer.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned rapporten her

Hovedfunn: Rapporten konkluderer med at salgsprisene blir bestemt av etterspørselen i markedet, der sentrale faktorer er inntekt, rente og vekst i befolkningen, samt forventninger om fortsatt prisvekst. På kort sikt, sier forskerne, er det ikke grunnlag for å si at økte kostnader vil bli tatt ut i høyere priser. På lang sikt vil økte framstillingskostnader føre til færre lønnsomme prosjekter, mindre total boligbygging og dermed høyere priser, enn det lavere byggekostnader ville gitt.

Når det gjelder hvem som flytter inn i de nye boligene, viser forskeren til at det har vært en økende tendens til at kjøpere av nye boliger har høyere inntekt enn kjøpere av brukte boliger, og at låneandelen har økt mest for middelaldrende og eldre. Forskerne finner at blant de som flyttet inn i nye leiligheter i de store byene og deres omland, er det en viss betalingsvilje for bokvaliteter. Det er først og fremst urbane kvaliteter som kjøperne er villige til å betale for, så som nærhet til servicetilbud i bred forstand. Kjøperne er mindre opptatt av livsløpsstandard. Kvalitetsbevisstheten hos kjøperne er gjennomgående liten.