På terskelen til egen bolig

Rapporten har resultert i to leveranser, en artikkel og et bokkapittel.

Oppdragstaker: NOVA
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned rapport

Artikkelen beskriver utfordringene i de unges boligetablering med vekt på strukturelle, individuelle og kulturelle forklaringer. Et sett av strukturelle barrierer ligger i norsk boligpolitikk med manglende boligforsyning, krevende egenfinansiering ved førstegangsetablering og at boligsektoren mangler profesjoner med ansvar for informasjon om boligpolitiske virkemidler. Artikkelen drøfter spørsmålet om bolig utgjør et inkluderende velferdsgode for ungdom, og det gis eksempler både på inkluderende effekter og på motsatte effekter der boligen er med og opprettholder og forsterker en vanskelig livssituasjon. Det argumenteres for betydningen av å forstå bolig ikke bare som bytteverdi (en vare), men også bruksverdi og symbolverdi vurdert ut fra de unges perspektiver. Det generelle etableringsmønsteret hos ungdom har i stor grad ligget fast de seneste tiårene: Majoriteten flytter hjemmefra i 20-årsalderen og de fleste etablerer seg først i leid bolig. Det som har endret seg er at unge blir boligeiere i stadig yngre alder. I dette bildet klarer mange etableringen uten store problemer, men samtidig øker andelen unge vanskeligstilte. Utviklingen vil over tid kunne gi økt polarisering og sosial ulikhet mellom ulike grupper unge voksne på boligmarkedet.