Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Scotland and Norway

Artikkelen gir et interessant og grundig innblikk i til dels store forskjeller mellom Norge og Skottland når det gjelder tverrfaglig tilnærming og samhandling mellom ulike profesjoner og enheter, i forhold til brukere med sammensatte behov.

Oppdragstaker: NIBR/University of Stirling
Ferdig: 3. kvartal 2012 

Last ned notatet her

Hovedfunn: Samarbeidsprosjektet mellom NIBR og Universitetet i Stirling har sett på tverrprofesjonelt boligsosialt arbeid for mennesker med sammensatte behov i Norge og Skottland. Prosjektet finner at graden av tverrprofesjonelt arbeid er kommet langt kortere i Norge enn i Skottland. Mens det i Skottland sees på som helt naturlig å jobbe på tvers for å møte utfordringene i forhold til de med sammensatte behov, oppleves dette som både krevende og ineffektivt i Norge. Bl.a. eksisterer det en opplevelse av at tverrprofesjonelt arbeid tar mye tid. I Skottland er det helt motsatt. Tverrprofesjonelt arbeid effektiviserer arbeidet. Studien forsøker å se nærmere på hvorfor det er slik. En av hovedkonklusjonene er at utdanningsinstitusjonene i Norge er lite opptatt av tverrfaglig arbeid i studiene. Prosjektet har ikke sett på organiseringen av tjenestene for vanskeligstilte personer. Det kan kanskje være grunn til å anta at også måten kommunene velger å organisere dette arbeidet på, bidrar til å forsterke spesialiseringen innenfor velferdstjenestene og dermed også ytterligere vanskeliggjøre tverrprofesjonalitet.