Med virkeligheten som lærebok


Tre leveranser er utarbeidet:Et notat som beskriver en teoretisk tilnærming til hva universell utformin(uu) som metode kan bety for kvalitetsutvikling i boligsektoren. En rapport som belyser erfaringer med konkrete case hvor ambisjonen med uu er klart uttrykt. Et hefte som presenterer eksempelsamlingen og de funn som har framkommet.

Oppdragstaker: SINTEF Byggforsk
Ferdig: 3. kvartal 2012

Last ned rapporten her
Last ned heftet her
Last ned notat her

Hovedfunn: Husbanken har mottatt tre leveranser i dette prosjektet. Et notat som beskriver en teoretisk tilnærming til hva universell utforming (uu) som metode kan bety for kvalitetsutvikling i boligsektoren. En rapport som belyser erfaringer med konkrete case hvor ambisjonen med uu er klart uttrykt. Et hefte som presenterer eksempelsamlingen og de funn som har framkommet. Heftet er utarbeidet med tanke på formidling.

Et viktig budskap fra dette prosjektet er nytten/relevansen ved å innhente erfaringsdata fra beboere/brukere om uu og nye energitekniske løsninger. En slik «kommunikasjon fra bruker til produsent» (utbygger/entreprenør) åpner for læring som gir grunnlag for å videreutvikle og forbedre systemer og løsninger i nye boligutbygginger. Boerfaring gir dermed et bedre grunnlag for tilbakemeldinger om bokvalitet og boligutforming fra brukere enn det som tradisjonelle former for brukermedvirkning kan gi.

Notatet som skal gi en teoretisk ramme omkring betydningen av å utvide brukerfokuset og dermed forståelsen av begrepet boligkvalitet, er tydeligere på begrunnelsene for hvorfor dette er viktig, enn at det gis et overbevisende forslag til hvilke elementer/tyngdepunkt dette skal være.

Rapporten gir en gjennomgang av de tre utbyggingsprosjektene og vil være nyttig å lese for de som jobber med uu i kommunene. Rapporten synligjør eksempler på gode løsninger for uu og energiteknologiske løsninger, samt at den viser brukersituasjoner der enkelte valgte løsninger ikke fungerer som planlagt.

Heftet som er utarbeidet for formidling vil kunne anvendes i kommunene. Det gir gode beskrivelser av byggetekniske løsninger og brukernes erfaringer med dem innenfor tre fyrtårnprosjekter med stor vektlegging av universell utforming.