Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

NIBR har sett på forholdet mellom kvalitetskrav, byggekostnader og boligtilbud. Notatet går gjennom kunnskapsstatus, drøfter sentrale problemstillinger og bringer også inn stemmer fra byggenæringen.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned notatet her

Hovedfunn: NIBR stiller spørsmålet om løsningen på boligproblemet ligger i å redusere kvalitetskravene? Notatet viser at merkostnadene knyttet til de nyeste kvalitetskravene vil ha størst konsekvenser for de aller minste leilighetene som ligger sentralt i de største byene. Prisnivået er så pass mye høyere enn prosjektkostnadene på en liten leilighet sentralt i Oslo at eventuelle merutgifter som følge av kvalitetsendringer kan dekkes inn av denne merinntekten, i alle fall så lenge betalingsviljen for slike små boliger holder seg på samme nivå som i dag. Problemet synes slik sett mer å gå ut på at det blir vanskeligere for bransjen å «subsidiere» byggingen av store leiligheter ved hjelp av merinntektene fra salget av de små leilighetene når en større del av merinntekten må dekke kostnader som følge av de nye kvalitetskravene. Merkostnadene med å bygge etter TEK10 i Selvaag sitt tilfelle ser forskerne også i sammenheng med det modulbaserte bygge-konseptet de har. Merkostnadene med å innfri de nye energikravene må i Selvaags tilfelle ses i sammenheng med at bygg av typen svalgangsblokk (modulbasert) krever større klimaskall. Også tilgjengelighetskravet kan medføre større kostnader med modulproduksjon sammenlignet med annen blokkbebyggelse.

Fire forskjellige selskaper fra byggenæringen opererer med nokså ulike kostnadsberegninger av endringer etter TEK10. Alle enes imidlertid om at det kan bli vanskelig å omstille seg når mange krav innføres samtidig. Innføring av NEK400 (økte elektroinstallasjonskostnader) og innføring av krav om tredjepartskontroll vil i tillegg til TEK10 medføre økte kostnader. Samtidig er det et selskap som påpeker at myndighetspålagte krav ofte er nødvendig for å utløse produktivitetsforbedringer i en «konservativ bransje». Det vises også til at nye løsninger over tid blir billigere å produsere og at kostnadene med det reduseres.