Heis og levekår


NIBRs studie viser at heis er positivt for eldres levekår. Samtidig viser studien at det er mye motstand mot heis pga. kostnader.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned rapporten her

Hovedfunn: Rapporten viser at selv om levekårsgevinsten ved heis er størst for personer som har vansker med å gå i trapper på grunn av helsemessige årsaker, opplever langt flere beboere det som positivt å ha tilgang til heis. Dette knyttes til innkjøp, deltakelse i aktiviteter utenom bolig og tilgang til nærmiljøet. Også barnefamiliene som er med i studien anser heis som viktig for om de skal bli boende. Beboere som bor i de laveste etasjene og de som har en kort tidshorisont på sitt boforhold er de som ofte har lav betalings-villighet i forhold til å investere i heis. I flere av borettslagene hvor heis ikke var installert hadde heisinstallasjon blitt nedstemt fordi det ble ansett som for kostnadskrevende. Studien bekrefter at det er samfunnsøkonomiske gevinster ved å etterinstallere heis i lavblokkbebyggelse, blant annet kan eldre mennesker bli boende lengre i egen bolig. I tillegg vil heis bidra til å realisere mer sammensatte bomiljø i lavblokkbebyggelser.