Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked


Arbeidsinnvandreres strategier på boligmarkedet og krav til boliger henger gjerne sammen med hvor lenge de har vært i landet. Med økt botid kommer økt kunnskap og boforholdene blir også mer likt majoritetsbefolkningens.

Oppdragstaker: NOVA
Ferdig: 4.kvartal 2012

Last ned rapporten her

Hovedfunn: NOVA viser at tidsdimensjonen er sentral for hvordan arbeidsinnvandrere lykkes i boligmarkedet. Utfordringene kan forstås trinnvis der nye strategier og utfordringer oppstår i takt med økende botid. I første fase har mange lite kunnskap om det norske boligmarkedet. Framtidsplanene er kortsiktige og boligbehovet er midlertidig. Med økende botid og mer varig bosetting vil kunnskapen om boligmarkedet og kravene om bolig endres. Økt botid øker sannsynligheten for gode boforhold.

Når arbeidsinnvandrere bestemmer seg for å bli boende, framviser de en langsiktig og målbevisst planlegging. De lager spareplaner, de framviser stor sparevilje og de er betalingsvillige. Over tid blir boforholdene mer lik majoritetsbefolkningens boforhold. Det er særlig ufaglært arbeidskraft som tilbys ulike former for hybelløsninger, bofellesskap og brakkeboliger. Arbeidsgivere som er avhengig av å rekruttere utenlandsk arbeidskraft med høy kompetanse viser en større egeninteresse for å legge til rette for gode boforhold for arbeidsinnvandrerne.

Forskernes hovedinntrykk er at arbeidsinnvandrernes verdier og holdninger med hensyn til boforhold blir mer lik majoritetsbefolkningen etter hvert som botida deres øker. Derimot vil nyankomne og arbeidsinnvandrere med midlertidige tidsperspektiv på sitt opphold i Norge ha andre verdier og holdninger til hva som er akseptabel bostandard. Det understrekes at det foregår en god del sosial dumping som ikke kan aksepteres. Studien peker på at økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft har medført økt press i boligmarkedet. Det betyr at det er få boliger tilgjengelig både med tanke på leie og omsetting. Videre er det knyttet store utgifter til de boligene som er tilgjengelige. Andelen arbeidsinnvandrere varierer fra 8 til 14 prosent av kommunenes samlede befolkning: Oslo 14 %, Stavanger 12 %, Sør-Varanger 12 % og Frøya 8 %.