Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering

En studie av eierskapspotensialet basert på bostøtteregisteret, utarbeidet av NOVA (2012).

Et hovedmål i norsk boligpolitikk er at flest mulig av dem som ønsker det, skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Et spørsmål er imidlertid hvor stort eierpotensialet i lavinntektshusholdningene kan være med dagens inntektsfordeling, boligpriser og statlige tilskudd til bolig. Dette notatet er utarbeidet med noen anslag for hvor stor andel av leietakerne som har økonomisk mulighet for å eie sin egen bolig.

Notatet består av to deler. I første del beskrives det hvordan modellen er bygget opp og hvilke forutsetninger og begrensninger som legges til grunn. Deretter følger en empirisk del der data fra bostøtteregisteret brukes for å beregne potensialet for boligeie blant hushold som mottok bostøtte i desember 2010 og som enten bodde i kommunal eller annen (ikke-kommunal) leiebolig. Resultatene presenteres i en rekke tabeller med ulike forutsetninger og ulike grunnlagstall og inkluderer også sensitivitetsanalyser.

Notatet er skrevet av Kristin Aarland og bygger videre på analysene og metodikken fra notatet "En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet" (2011).

Les mer om studien på Husbankens FoU-sider.