Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Flere husholdninger med lave inntekter kan eie egen bolig. NOVA viderefører sin modell for å analysere eierpotensialet blant lavinntektshusholdninger og viser at selv med utgiftsøkninger, så kan boligøkonomiske virkemidler bidra til boligeie.

Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Med et leiemarked som er lite innrettet mot langsiktig leie, kan dette også være den mest hensiktsmessige måten å oppfylle målet om at «alle skal bo godt og trygt» på. Imidlertid er boligeie sterkt avhengig av inntekt og formue, og noen kan ha problemer med å etablere seg i eid bolig på grunn av at de har begrensede økonomiske ressurser.

Fra Husbankens side og fra politisk hold har det vært stor interesse for å utforske mulighetsrommet som ligger i en mer ekspansiv bruk av de boligsosiale virkemidlene for å fremme eieretablering. En grunnleggende problemstilling er hvor mange av dagens leietakere som faktisk kan eie hvis alle får tilgang til startlånsfinansiering til beste vilkår, og hvis de som kvalifiserer, i tillegg mottar bostøtte. I bakgrunnen ligger dessuten det mer overordnede spørsmålet om boligeie blant lavinntektshushold er en bedre strategi enn boligleie, både for den enkelte og for samfunnet.

Det er disse spørsmålene som har dannet bakgrunnen for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå – fokus på eieretablering. Resultatene presenteres i dette notatet som er organisert med fem frittstående kapitler som hver tar opp ett eller flere viktige spørsmål knyttet til hovedproblemstillingen. (Kilde: rapporten)


Utarbeidet med FoU-midler fra Husbanken
Trykt utgave til utlån i biblioteket.