Ryktet forteller hvor du bor. Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere


IRIS viser gjennom denne studien at det å bo tett med andre rusavhengige er uheldig for både livskvalitet, bokvalitet og den generelle integreringen i samfunnet.

Oppdragstaker: IRIS
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned rapporten her

Hovedfunn: Rapporten bekrefter at flere rusavhengige mennesker vil oppnå langt bedre bokvalitet ved å bo spredt og med det ha større mulighet til å regulere egen bosituasjon, skjerme egen bolig fra å bli oppholdssted med rus og det å bli oppsøkt av andre rusavhengige. Det styrker videre muligheten for normalisering ved at venner, foreldre og søsken etablerer mer kontakt.

Samtidig avdekkes et åpenbart dilemma: Kommunene velger hvem som bor spredt ut fra tanken om hvem som har største og best boevne. Dette fratar dermed mange som kunne ha nytt godt av en annen type bosetting enn det de får tilbud om. Rapporten slår fast at det trengs flere boliger og mer differensierte botilbud til rusavhengige.

Prosjektet følges opp av en landsdekkende studie i 2013.