Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring

NOVA konkluderer med at bostøtten påvirker mottakernes adferd på boligmarkedet. Bostøtten bidrar til bedre fordeling og bedre boligkvalitet for målgruppen.

Oppdragstaker: NOVA
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned rapporten her

Hovedfunn: NOVA konkluderer med at bostøtten påvirker mottakernes adferd på boligmarkedet. Særlig gjelder dette tilbøyeligheten til å flytte inn i en trang bolig. De peker på viktigheten av boutgiftstakene og dekningsgraden, og at det er behov for ytterligere analyser og vurderinger av virkningen av disse. NOVA argumenterer for at det ikke ligger noen motsetning i det at bostøtten er tiltenkt flere roller og at den skal bidra til flere ulike roller. De påpeker at kampen mot fattigdom synes å være et perspektiv som tillegges økende viktighet, og ser på argumenter for at bostøtte skal knyttes til særskilte utgifter og ikke bare gis som en inntektsoverføring. Selv om de ikke kan eller vil konkludere med hensyn til hvorvidt bostøtten er et effektivt virkemiddel, viser NOVA at bostøtten faktisk bidrar til bedre fordeling og til bedret boligkvalitet i målgruppen.

NOVA hevder at måten man snakker om bostøtten på, ligner mer på hvordan man snakker om den allmenne sosialpolitikken. Dette reiser spørsmål om bostøtten stadig blir mer tilpasset andre deler av det velferdspolitiske apparatet, og om en risikerer at den beveger seg bort fra sin boligspesifikke begrunnelse og rolle. Ifølge NOVA kan bostøtten kan bidra til stabile og gode boforhold, mer velordnede liv, og dermed lette etableringen i arbeidsliv. De framholder imidlertid at det er uavklart hvordan betydningen av dette står i forhold til ulempene med høye implisitte marginalskattesatser