Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon

Rapporten viser hva egen bolig betyr for ungdom med nedsatt funksjonsevne og ungdom med kronisk sykdom. Studien gir viktig og nyttig kunnskap om mennesker som kjemper mot marginalisering på flere områder, inkludert boligmarkedet.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2012

Last ned rapporten her

Hovedfunn: Rapporten belyser hva egen bolig betyr for ungdom i en sårbar livssituasjon, nærmere bestemt ungdom med nedsatt funksjonsevne eller som er kronisk syke. Studien gir mer kunnskap om prosessene rundt boliganskaffelse, flytting og etablering i eget hjem og hvordan dette påvirker de unges identitet, mestring og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og fritidsliv.

Denne gruppen unge skiller seg ikke ut fra annen ungdom hva angår smak, preferanser, livsstil og ønsker. Likevel er det mye som er annerledes for denne gruppen sammenlignet med funksjonsfriske. I undersøkelsen har forskerne lagt vekt på nettopp få fram det som skiller gruppen fra annen ungdom og som gjør at de blir marginalisert på boligmarkedet. Imidlertid er det ikke opplagt at gruppen blir sett som «vanskeligstilt» på boligmarkedet. Deres status vil variere avhengig av helsetilstand og hvordan den påvirker mulighetene for arbeid. Den doble erfaringen de unge har om å bo hos foreldrene er at det gir trygghet, men at det frarøver dem muligheten til å føle at de har et selvstendig liv der de selv regulerer hverdagslivet i egen bolig.

Det å få eie egen bolig blir av de unge forstått som viktig symbol på at de mestrer og har kontroll over eget liv. Så lenge de unge lever i en overgangssituasjon, blir det vanskelig å gå ut på boligmarkedet. Det en bolig koster blir for krevende gitt at de må kalkulere inn en usikkerhet knyttet til variabel inntekt på grunn av redusert arbeidsevne og helsetilstand. Siden de ikke er tenkt inn i den kommunale boligpolitikken og dens målgrupper, får de i liten grad hjelp til å skaffe rimeligere boliger gjennom bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte.