Kommunal -og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Studien gir ingen klar konklusjon på at den boligsosiale politikken har kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter. Man kan også spørre seg om boligsosialt arbeid skal lønne seg økonomisk? Boligsosialt arbeid handler om mer enn økonomiske spørsmål.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 21.02.11 

Bakgrunn
Formålet med prosjektet var å belyse økonomiske effekter av boligsosial politikk for enkeltpersoner, kommuner og samfunnet som sådan. Prosjektet skulle også modellere sannsynlige sammenhenger mellom tiltak og effekter.

Funn
I første kapittel skisseres boligpolitikken og dens endringer. Videre drøftes boligens betydning i vid forstand hvor dette knyttes opp mot marginaliseringens problematikk. Problemstillingene presenteres bla gjennom å forankre dem i en kommunal sammenheng. Kap 2 går inn på metodiske problemer og valg. Ulike samfunnsøkonomiske analyser gjennomgås. Her klargjør NIBR valget med å fokusere på kommunaløkonomiske konsekvenser av boligpolitiske tiltak. Kap 3 tar for seg den boligpolitiske virkeligheten i de to casekommunene Fræna og Porsgrunn. I kap 4 presenteres 6 ulike klienthistorier med ulike forløp. I neste kapittel presenteres klienthistoriene med to ulike forløp – en hvor kommunen primært handler reaktivt (problemer løses etter hvert som de oppstår) og en proaktiv kommunal politikk (hvor det boligsosiale arbeidet ligger i forkant og bistanden sees mer helhetlig og langsiktig). De til sammen 12 historiene konstrueres i tett samarbeid med de to casekommunene får og få de så realistiske som mulig. Kap 5 gjennomgår ulike boligpolitiske tiltak, mens kap 6 forsøker å beregne effekter relatert til skillet mellom en reaktiv/proaktiv kommunal politikk. De seks klienthistoriene ledes til ulike konklusjoner. Eksemplene strekker seg fra en politikk som er lønnsom på alle plan til en politikk som både slår ut positivt og negativt. Det identifiseres også tiltak som er samfunnsøkonomiske lønnsomme gjennom sparte statlige utgifter, men som samtidig er belastende for kommuneøkonomien.

Vurdering

Prosjektet berører en vanskelig tematikk som ikke nødvendigvis gir noen klar konklusjon. Prosjektet bidrar imidlertid til spørsmål og problemstillinger som kan fremstå som faglig stimulerende. En sentral problemstilling som reises gjennom et slikt prosjekt er hvor vidt økt boligsosial innsats kan forsvares til tross for at det ikke bidrar til økonomisk lønnsomhet? Mao skal boligsosialt arbeid lønne seg økonomisk? Ønsket om å måle effekter og nytte av sosialpolitiske tiltak er vanskelig og det vil alltid være en stor fare for at man måler det som lar seg måle og ikke det som var intensjonen å måle. Å kvantifisere kvalitet vil alltid komme i berøring med et slikt dilemma. Når man leser funnene i rapporten er det viktig å være bevisst disse forbeholdene.

Prosjektet presenterer flere interessante funn, som bla at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med tiltak i fem av seks klienthistorier, men samtidig bare kommunaløkonomisk lønnsomt i tre av seks. Dette kan underbygge behovet for å se nærmere på insentivstrukturen fra stat til kommune.

Studien viser også at vi mangler et større empirisk grunnlag for å kunne si noe om tiltakenes effekter for enkeltmennesket. Framtidig forskning som kan bidra til å si noe mer om hva virkemidlene faktisk bidrar med ift den enkelte gjennom bedre mulighetsrom og endringer i livskvalitet vil derfor være viktig.

Last ned rapporten her