På ubestemt tid: døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger

NIBR har på oppdrag fra Husbanken gjennomført en kartlegging av bruken av og kvaliteten på midlertidige boløsninger.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 13.06.11

Last ned rapporten her

Oppsummering
Rapporten “På ubestemt tid” viser til at kvaliteten på midlertidige oppholdssteder er god. Noen barnefamilier og unge må til tider oppholde seg i midlertidige botiltak, men det er ikke de som bor i midlertidig lengst. Botiltakene som disse gruppene oppholder seg i, har også høyere kvalitet enn andre botiltak. Det er heller ikke utskrivelse fra institusjon som er hovedårsaken til at det er behov for midlertidige botiltak.

Rapporten har allikevel synliggjort noen resultater som vi mener KRD bør være oppmerksomme på. Blant annet behovet for tett samarbeide med AVdir siden Lov om sosiale tjenester er innenfor deres ansvarsfelt. Dessuten vil også Hdir være en relevant aktør da man ikke bør utelate behandlingsperspektivet. Videre har vi valgt strategier hvor vi kan jobbe videre med å fokusere på (utvalgte) funn som er gjort i denne kartleggingsrapporten.