Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008

NIBR har gjennomført et mindre oppdrag som tar utgangspunkt i de som har fått behandlet søknad om boligtilskudd til etablering i 2006 og hvordan disse har tilpasset seg boligmarkedet i 2008, to år etter vedtaksåret.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 13.05.11

Last ned rapporten her

Bakgrunn
Oppdraget har sin bakgrunn i en bestilling fra boligutvalget. Oppdraget inngår som et delprosjekt i en større evaluering av boligtilskudd til etablering og tilpasning, utført av Asplan Viak. Delprosjektet tar utgangspunkt i de som har fått behandlet søknad om boligtilskudd til etablering i 2006 og hvordan disse har tilpasset seg boligmarkedet i 2008, to år etter vedtaksåret.

Generell vurdering
Det var i utgangspunktet 5 problemstillinger som skulle besvares: (1) Beskrive utviklingen i boligkarriere 2006-2008 for mottakere og avslagstilfeller. (2) Om mulig – har de som fikk tilsagn benyttet seg av tilbudet? (3) Har mottakere fortsatt startlånet eller er lånet innfridd? (4) Belyse inntektsutviklingen etter bosetting i eid bolig. (5) Hvor mange av avslagstilfellene har etablert seg i eid bolig i 2008, og hvor mange bor fortsatt til leie?

Utformingen av problemstillingene bygger på en forutsetning om at de som søkte boligtilskudd, også søkte om startlån. Dataene viser at så ikke er tilfelle. Videre er det heller ingen automatikk i at de som får avslag på boligtilskudd, også får avslag på søknad om startlån. Begge disse forholdene vil kunne ha innvirkning på hvorvidt søkerne ble boligeiere eller ikke. Dette er en analyse som kun kan gi indirekte indikasjoner på de problemstillingene som reises. Man vet for eksempel ikke om søkerne har alternative finansieringskilder for for eksempel å finansiere boligkjøp. Man kan derfor heller ikke finne ut om startlånet er innfridd. Til syvende og sist blir dette en analyse som kan gi indikasjoner på om husholdningene har endret status fra eier til leier el omvendt i perioden 2006-2008.

Funn
Søkerne deles inn i fem grupper etter vedtak. (1) De med vedtak om boligtilskudd, (2) De med vedtak om boligtilskudd og startlån, (3) De som kun fikk startlån, (4) De som fikk avslag pga manglende betalingsevne, (5) De som fikk avslag av andre grunner.
Av søkerne var det 22 % som ikke hadde søkt om startlån. 88 % av disse fikk tilsagn om tilskudd. Halvparten av avslagene skyldtes manglende betalingsevne. Av søkerne bodde for eksempel 37 % i leid bolig og 29 % i eid bolig. Den største gruppen i 2006 var førstegangsetablerere og økonomisk vanskeligstilte, over halvparten var under 40 år og 46 % bodde i storbyregioner.

I forhold til boligkarrierer har man valgt å konsentrere seg om de som ønsket å kjøpe en brukt bolig eller oppføre en ny bolig. For de som fikk både startlån og boligtilskudd var eierandelen i 2007 og 2008 på 89 %. Man antar da at 11 % ikke har benyttet seg av tilsagnet. Ser man samlet på de som fikk tilskudd i 2006, var det 3 % av disse som i 2007 hadde blitt leietakere etter å ha blitt eiere i 2006. I løpet av 2008 hadde imidlertid halvparten av disse på nytt blitt eiere. Av de som ble eiere i 2007, var det 4 % som hadde flyttet fra eie til leie i 2008.
Når det gjelder avslagene, så er andelen som kun fikk startlån en så liten gruppe at selv få endringer vil få veldig store utslag. Videre er det de søkerne som fikk avslag pga manglende betalingsevne som i minst grad har blitt eiere. I 2008 har imidlertid 1/3 blitt eiere. Blant de som fikk avslag av andre grunner, eide 44 % i 2008.

Av alle søkerne var det 39 % som mottok bostøtte både i 2006 og 2008. I løpet av perioden 2006-2008 har 51 % av søkerne mottatt bostøtte minst en gang. De som fikk avslag hadde en høyere andel bostøttemottakere enn de som fikk tilsagn. Hele 71 % av enslige søkere under 30 år mottok bostøtte i 2008. Andelen var også høy blant enslige søkere over 50 år. For par med barn var det kun 9 % av søkerne som mottok bostøtte i 2008. 
 

Bilde: Colourbox