Den norske bostøtten

Hvordan har reformen av bostøtten i 2009 påvirket de bolig- og fordelingspolitiske målene? Evaluering utarbeidet av NOVA og FAFO på oppdrag fra Husbanken (2011).

Denne rapporten er en første evaluering av hvordan den reformerte bostøtten har bidratt til oppfyllelse av boligpolitiske målsetninger og fattigdomsbekjempelse. Evalueringen viser at den reformerte bostøtten når mange nye mottakere, spesielt er det mange enslige menn med svak tilknytning til arbeidsmarkedet som er kommet inn under ordningen.

En stor andel av de nye mottakerne leier bolig av private utleiere. Blant eldre over 65 år har reformen bremset en nedgang. Målene om å nå flere store barnefamiler synes enda ikke å være nådd.

Evalueringen bygger på kvalitative data, vurderinger fra et begrenset antall kommuner og registerdata over bostøttemottakere på to ulike tidspunkt.

 Den norske bostøtten

Den norske bostøtten
Effekter av en reform

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland
NOVA, 2011

Trykt utgave finnes også i Biblioteket