Forskningsrapporter fra 2019

Forskningsrapporter fra boligforskning finansiert av Husbanken.

Bedre registrering av målgrupper i kommunalt disponerte boliger

Rapporten tar for seg muligheten for en mer hensiktsmessig rapportering på leietakere i kommunale boliger, og hvilken nytte kommunale og statlige aktører kan ha av bedre informasjon om målgruppene for kommunalt disponerte boliger.

Agenda Kaupang av Per Schanche
Last ned rapporten (pdf): Bedre registrering av målgrupper i kommunalt disponerte boliger

Nye kriterier for Husbankens grunnlån

Sintef Byggforsk undersøker merkvalitetene knyttet til Husbankens grunnlån og vurderer merkostnader og markedets betalingsvilje for disse kvalitetene.

Sintef Byggforsk av Karine Denizou, Christoffer Venås, Jon Christophersen og Michael Klinski
Last ned rapporten (pdf): Nye kriterier for Husbankens grunnlån

Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Menon har evaluert i hvilken grad ordningen stimulerer kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- omsorgstjenester. Analysen er basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Menon Economics av Nina Bruvik Westberg, Sofie Waage Skjeflo, Ellen Balke Hveem, Simen Pedersen, Henning Øien, Jardar Sørvoll, Tor Iversen, Terje P. Hagen og Gjermund Grimsby
Last ned rapporten (pdf): Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Grunnlag for effektmåling av Startskudd

Startskudd er Husbankens nye saksbehandlingsløsning for Startlån og tilskudd. Løsningen har vært testet i flere kommuner gjennom 2017, og ble lansert i mai 2018. Det er per i dag ca. 170 kommuner som benytter løsningen fram til vedtak. Fra januar 2020 vil løsningen bli obligatorisk for alle kommuner.

Agenda Kaupang ved Morten Stenstadvold
Last ned rapporten (pdf): Grunnlag for effektmåling av Startskudd

Færre bostedsløse – hva er forklaringen?

Fra 2012 til 2016 gikk tallet på bostedsløse i Norge ned fra 6300 til 3900 personer. Rapporten «Færre bostedsløse – hva er forklaringen» ser nærmere på mulige forklaringer på nedgangen i antall bostedsløse, samt drøfter metoden som er brukt og alternative metoder for kartlegging.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Evelyn Dyb
Last ned rapporten (pdf): Færre bostedsløse – hva er forklaringen?

Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver

NIBR analyserer ulike sider ved det å eie versus leie bolig for mennesker med utviklingshemming, både sett fra kommunenes ståsted og fra brukerperspektiv. Rapporten bygger på funn fra tidligere studier innen samme tematikk. Rapporten tar for seg både samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, og hvordan kommunene arbeider for å legge til rette eieetablering av målgruppen, og hvilke kommunaløkonomiske effekter dette arbeidet har.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Marit Ekne Ruud
Last ned rapporten (pdf): Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver

Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier 

I rapporten dokumenteres resultatene av en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak som øker omfanget av startlån, bostøtte og grunnlån for å bedre boforholdene til vanskeligstilte barnefamilier.

Oslo Economics ved Magne Krogstad
Last ned rapporten (pdf): Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier

Evaluering av Husbankens implementering av endringer i forskrift for tilskudd til utleieboliger

Hovedfunnene i evalueringen er at Husbanken har implementert endringene i forskriften i tråd med Husbankens rolle og mandat. Ansatte i Husbanken opplever at det har vært lett å forstå forskriftsendringene innholdsmessig. Endringene har først og fremst representert en forenkling i saksbehandlingen.

Rambøll Management Consulting
Last ned rapporten (pdf): Evaluering av husbankens implementering av endringer i forskrift for tilskudd til utleieboliger