En studie av konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold (Fafo)

Hva betyr det egentlig å vokse op under vanskelige boforhold? Dette er hovedproblemstillingen i denne Fafo-studien.

Prosjektet setter boligen inn i en større velferdsmessig sammenheng, hvor det å vokse opp i leid bolig (brukt som indikator på boforhold, gitt at dette ofte vil si kommunale utleieboliger og trangboddhet) påvirker framtidige levekår og evt sosial reproduksjon av ulikhet. Søker antyder at bolig og bomiljø som rammebetingelse for sosial inkludering ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt i velferdspolitikken.

Prosjektet ferdigstilles innen 31. desember 2011.

Bilde: Colourbox