Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Oppdragstaker: NOVA
Ferdig: 4. kvartal 2012

Flere husholdninger med lave inntekter kan eie egen bolig. NOVA viderefører sin modell for å analysere eierpotensialet blant lavinntektshusholdninger og viser at selv med utgiftsøkninger, så kan boligøkonomiske virkemidler bidra til boligeie.

Last ned notatet her

Hovedfunn: Gjennom analyser viser denne rapporten mulighetene som hushold med begrensede økonomiske ressurser har for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale virkemidler. Studien viser at flere lavinntektshushold enn i dag kan eie bolig, og at dette kan skje innenfor rammene av dagens boligsosiale virkemidler. Resultatene underbygges også av erfaringene fra tre kommuner og en bydel i Oslo. I tillegg inneholder rapporten en gjennomgang av forskningen på finansielle og sosiale fordeler av å bo i eid bolig, både for boligeiere generelt og for lavinntektseiere spesielt.