Boligkarriere for startlånsøkere (NIBR)

Hvordan går det med de som får avslag på sine søknader om startlån? Gjennom denne studien vil fokus særlig være på de unge som kommer i denne situasjonen.

Prosjektet skal se nærmere på hvordan det går med søkere av startlån ift boligkarriere. Hovedfokus vil være på de som får avslag. Det vil også bli sett på noen av de som får startlån.

Som følge av en tilleggsbevilling i 2009 skal prosjektet også:
1. Lage egne tabeller der fordeling på alder blir særskilt vurdert (alder regner vi med allerede ligger inne i det datagrunnlaget som skal nyttes) 2. Utvide antall intervjuer slik at man sikrer at ungdom blir godt nok representert 3. Etterprøve kommunenes avslag i forhold til tilgjengelige inntekts- og formuesdata. Det er her viktig å påpeke at dette ikke er en kontroll av kommunenes vurderinger da de vil være basert på en helhetsvurdering av vedkommende søker 4. Avslagets betydning for ungdommers framtidige bosituasjon (ble boende hjemme, fortsatt leie, bokollektiv med venner eller andre) 5. Foreslå ev. endringer i startlåneordningen for å få den til å fungere bedre for ungdom som skal etablere seg i eid bolig.

Prosjektet ferdigstilles innen 1. april 2011.

Bilde: Colourbox