Pilestredet Park

Ombygging og nybygging på den gamle Rikshospital-tomta, med 600 boliger, samt foretningslokaler, basert på et byøkologisk program

 1. Lette bokser stikker ut fra det massive hovedvolumet

  Lette bokser stikker ut fra det massive hovedvolumet

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 2. Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 3. Luftige hjørnebalkonger i boligene

  Luftige hjørnebalkonger i boligene

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 4. Gamle trær gir flott og variert utsikt

  Gamle trær gir flott og variert utsikt

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 5. Bolighet med beskyttet tre i forgrunnen

  Bolighet med beskyttet tre i forgrunnen

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 6. Tydelig markering av inngang gir god orienterbarhet

  Tydelig markering av inngang gir god orienterbarhet

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 7. Forholdsvis små vindusåpninger er plassert helt ute i fasadelivet

  Forholdsvis små vindusåpninger er plassert helt ute i fasadelivet

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 8. Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 9. Uterom sett fra en av boligene

  Uterom sett fra en av boligene

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 10. Genbrukte materialer i uteanlegget, med eksponert overvannsbehandling

  Genbrukte materialer i uteanlegget, med eksponert overvannsbehandling

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 11. Perspektivtegning av hele komplekset

  Perspektivtegning av hele komplekset

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 12. Skisse av sentralplassen

  Skisse av sentralplassen

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 13. Situasjonsplan

  Situasjonsplan

  Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)


Pilestredet Park- utbyggingen er et av de største, byøkologiske prosjekter i Norden. Statsbygg og Oslo kommune har hatt store ambisjoner for utbyggingen, og har utarbeidet et Miljøoppfølgingsprogram for Pilestredet Park (MOP) som pålegger utbyggerne å utvikle området etter byøkologiske prinsipper og dokumentere ivaretakelse av programmet.

Pilestredet Park vant Statens Byggeskikkpris 2007. Prisen deles mellom Statsbygg og Oslo kommune.I juriens begrunnelse heter det blant annet: "Gjennom vakker utforming av uteanlegg og bygninger med ny funksjonalitet knyttet til byøkologiske mål, har området også en pedagogisk effekt for alle som bor eller ferdes i området" (se også vedlagte brukerveileder for beboerne nedenfor).

I motsetning til mange andre programmer stiller MOP kvantifiserte krav til prosjektets miljøytelser, såkalte funksjonskrav. Det er identifisert tre overordnede miljøtemaer:
1) Ressursbruk. Omhandler forbruk og håndtering av ulike ressurser i Pilestredet Park, og inkluderer f.eks. energibruk.
2) Ytre miljø. Omhandler ressursbrukens emisjoner til luft, vann og jord. 
3) Helse, trivsel og sikkerthet. Omhandler områder som arbeidsmiljø, inneklima, transport og utomhusanlegg.
Det er stilt krav til materialbruk, energibruk, avfallshåndtering, vannforbruk- og håndtering, innemiljø, transport, uteområder, HMS og vedlikehold. Under prosjektutviklingen er det gjort en rekke studier, for eksempel miljøfordeler ved rehabilitering kontra rivning, og bruken av CO2-beregninger for å vurdere utbyggingsalternativer. En annen viktig nyvinning er at de detaljerte klimastudiene som er utført, ble lagt inn som et bindende grunnlag for designprosessen.

Arkitektkontoret GASA har vært byggherrens og de prosjekterendes miljøkoordinator for alle de aktuelle feltene. Landskapsarkitekt for fellesarealene (med Statsbygg som oppdragsgiver) har vært Bjørbekk & Lindheim AS. Landskapsarkitekt for utearealene i Skanska/OBOS sine prosjekter har vært Asplan Viak AS.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
22,3 m2/person (gjennomsnitt av felt B og H, basert på BRA/ antatte sengeplasser)
Energiforbruk:
nybygg: 100 kWh/m2/år (beregnet)
Energikilder:
Nybyggene er tilknyttet fjernvarmnettet. Leilighetene har vannbåren varme. I tillegg benyttes supplerende elektrisk oppvarming.
Byggekostnader:
17781,1 kr/m2 (gjennomsnitt av felt B og H)

Tiltak

pilestredet park - reduksjon

gjenbruk av materialer / miljøvennlig riving / ombruk av bygningsmasse

Planene for Pilestredet park omfattet omfattende rivingsarbeider. MOP satte omfattende krav til avfallshåndtering ved riving. Bl.a. skulle 90 vektprosent av rivematerialene gjenvinnes på byggeplass. Gjenvinning av rivematerialer skulle være på et høyest mulig nivå. Minst 25 % til direkte gjenbruk til likeverdige formål og minimum 25 % til materialgjenvinning. Gjenbruk skulle finne sted i Pilestredet Park eller så nært som mulig. 100 % av helse- og miljøfarlige stoffer skal saneres.
Det ble utarbeidet en mulighetsstudie for Gjenbrukshus, samt at parkområdene skulle tilrettelegges for gjenbruksmateriale. Gjenbrukskataloger for hvert bygg som skulle rives ble utarbeidet. Disse beskrev bygningsdeler og elementer som kunne være egnet for gjenbruk. En modifisert utgave av gjenbrukskatalogene ble lagt som bestilling til rivingsentreprenør og tatt ut i forbindelse med riving.
Det ble gitt tillatelse til knusing og bearbeiding av tunge (tegl og betong) rivematerialer på stedet. Dette ga redusert transportbehov og mye av materialene kunne benyttes i Pilestredet Park. Bruk av knuseverk i et tett byområde medførte mindre støy og støv enn forventet og var i liten grad vært en belastning for beboere. Dette skyldes i stor grad bevisst plassering av knuseverket. 
98 % av materialene ble gjenvunnet. 2,9 % gikk til direkte gjenvinning (tilslag betong) og de resterende rivematerialene gikk til materialgjenvinning (oppfylling osv.). En stor del av massene ble benyttet i Pilestredet Park. Alt miljøfarlig avfall er sanert.

MOP setter krav til at byggeavfallet ved nybygging skal minimeres. Ved utvikling av første boligområde, felt H, utgjorde byggeavfallet 18 kg per kvm. Kun 25% av avfallet ble levert til deponi, resten ble sortert og det ble benyttet returordninger.

MOP kreverer at minst 25 % av materialene i byggene skulle være gjenvunnede materialer. De fem vektmessige mest brukte materialene skal miljødeklareres iht. "Miljødeklarasjon av byggevarer" fra miljøstiftelsen GRIP. Som grunnlag for materialvalg ble en Hollandsk håndbok lagt til grunn. Materialer som benyttes fikk ikke inneholde materialer kjemikalieprosent over 0,1 % på SFTs OBS-liste. PVC skulle ikke benyttes der det finnes teknisk gode alternativer. Nye bygg skulle tilrettelegges for selektiv riving. 
Betongelementprodusenten Contiga har utviklet en type betongelement der de benytter spill fra egen produksjon, i form av betong og spillvann. Disse betongelementene er benyttet i Pilestredet Park.

pilestredet park - vann

oppsamling av regnvann / vannbesparende utstyr / overvannshåndtering

Krav i MOP var at forbruk av tappevann i felt regulert for boliger skulle designes for maksimum 150 liter per person per døgn. Det skulle være mulig å måle tappevannsforbruk i hver enkelt boligenhet. Forbruk av tappevann skulle være lavere enn normtall gitt i "Prenøk 10.5". Videre ble det stilt krav til at drikkevannskvaliteten skal være god, og det ble stilt vann- og avløpsrør som avgir lite miljøfarlige gasser ved brann.

pilestredet park - avfall

kompostering / kildesortering

I MOP stilles det krav til at restavfallsmengden skal reduseres til under 30 % av den totale avfallsmengden. Våtorganisk avfall fra boliger og mindre næringsvirksomheter og hageavfall skal komposteres.

pilestredet park - energi

MOP stiller krav til at boligenes skal ha et årlig netto energibehov på 100 kWh/m2 år, kontorbygg 90 kWh/m2 år og skolebygg 80 kWh/m2 år. Videre er det stilt krav om at det skal benyttes energifleksible oppvarmingssystemer og tilknyttes fjernvarme.

pilestredet park - inneklima

rent bygg

Det ble stilt krav som skal bidra til et godt innemiljø: lavemiterende materialer, reduksjon av fuktskader, unngå kilder til allergener, bevisst plassering av elektriske og magnetiske felt. Det skulle prosjekteres med en dagslysfaktor på min. 2 % for boligene og 3 % for arbeidsplasser i næringsarealene. Analyser viser at inneklimaet er bra.

pilestredet park - transport

kollektivtrafikk / bildeling

MOP stiller krav til at det skal tilrettelegges for at minst 80 % av trafikken til og fra området skal foregå med kollektivtrafikk eller til fots eller med sykkel. Det er 2,5 sykkelparkeringsplass per leilighetet og mulighet for innendørs sykkelparkering. Området er blitt tilnærmet bilfritt, kun små sideveier kan benyttes for kjøring inn i området. Nedkjøring til garasjekjellere er plassert ved innkjøring fra omkringliggende gater.

pilestredet park - grønne

grønne tak / overvannshåndtering

De private utearealene er opparbeidet av utbygger. Statsbygg har ansvar for opparbeidelse av parker og fellesarealer i områder iht. byøkologisk utomhusprosjekt. Asplan Viak har prosjektert de bolignære utearelene og  Gjenbruksparken som ble åpnet september 2004. Her har man vist gjenbruk av blant annet granitt fra området. Det er benyttet åpne overvannsløsninger i form av renner. Deler av gangarealet har betongdekke med knust tegl og betong som tilslag.
Flere takflater er sedumdekke, noe som begrenser varmetråling fra bygget og drøyer regnvannet.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2006
Prosjekterende:
Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)
Byggherre:
Pilestredet Park Boligutbygging ANS
Lokalisering:
Pilestredet Park/ Stensberggata, Oslo

Kilder

Pilestredet Park- status environmental programme, Pilestredet Park Boligutbygging ANS, april 2004

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
05.08.2014