Husby Amfi

56 lavenergiboliger i Stjørdal er bygget etter prinsippet om passiv energidesign, der første trinn er å redusere varmetapet og siste trinn er å velge energikilde. I dette inngår blant annet bedre isolering, utnyttelse av solvarme, samt ventilasjonsanlegg med ekstra høy varmegjenvinning.

Husby borettslag har bygget 56 boliger i to blokker ved siden av Husby Terrasse. Borettslaget har et ønske om at dette skal bli et foregangsprosjekt, med fokus på lav energibruk og liten miljøbelastning.
Prosjektet har fire faser, hvorav siste fase er påbegynt nå ved ferdigstillelse:
1. Skisseprosjekt med forslag til energikonsept.
2. Forprosjekt med simulering av energibruk for det valgte konsept.
3. Detaljprosjekt/bygging med kvalitetssikring for å oppfylle kravsspesifikasjon iht. grunnlag for simuleringene.
4. Verifisering og evaluering, om de prosjekterte ytelser er oppnådd, om hvordan beboerne oppfatter boligene.


Tiltak

Husby - energi

dagslys / tett bygningskropp

Passiv energidesign (se Husbankens pyramide) brukes for å designe lavenergiboliger som både er kostnadseffektive, brukervennlige og robuste. Fremgangsmåten har fem trinn; man starter med å redusere energitapet og velger energikilde til slutt. Dette gir også miljømessige fordeler fordi den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt.
Simulert energibruk er gjennomsnittlig 68 kWh/m2år, dvs 1/3 av forbruket i en gjennomsnittsbolig. Romoppvarmingsbehovet er 17 kWh/m2år. Dette skyldes:
- Leilighetskomplekset har mer isolasjon enn vanlig i vegger, gulv og yttertak.
- Vinduene er superisolerende, men slipper mye strålevarme inn fra sola når det er ønskelig.
- Bygningskroppen har minimalt med luftlekkasjer og kuldebruer.
- Hver leilighet har et eget ventilasjonsanlegg som tilfører tilstrekkelig frisk luft, men som også gjenvinner 70-80 prosent av varmen i avkastluften. Lavenergi-belysning brukes der det er mulig, både for å redusere elektrisitetsforbruket og unngå overoppvarming.
- Et grafisk energioppfølgingssystem viser forbruk av varme og strøm til enhver tid, for å øke bevisstheten om energibruken.
- Når leiligheten er tom, går flere installasjoner over i hvilemodus. Belysning, kaffetraktere og liknende slår seg av. Ventilasjon reduseres.
- Til oppvarming av tappevann har planleggerne valgt en løsning som tidligere aldri er brukt til boligformål i Norge. Vannet varmes av ei varmepumpe som utnytter varmen i gråvann (omfatter alt avløpsvann minus toalettvann). Denne varmekilden gjør varmepumpa ekstra effektiv: En kilowattime elektrisitet gir fem kilowattimer varme.
De ulike energibærerne ble grundig vurdert, og el. ble valgt av prismessige hensyn.
Behovet for tilført energi i lavenergihus lite, og romoppvarming dekkes av varmekabler i gulvet på badet og en panelovn på stue (samt temperert innblåsningsluft fra det balanserte ventilasjonsanlegget som er montert over komfyr).

To rapporter ble utarbeidet i forkant av prosjektet. Rapporten Forslag til energikonsept for Husby Amfi foreslår energimålsetning. Målsetningen er:
- Totalt energiforbruk skal ikke overstige 80 kWh/m2 pr.år.
- Romoppvarmingsbehovet skal ikke overstige 25 kWh/m2 pr. år i snitt.
- Elforbruket skal ikke overstige 65kWh/m2 pr.år, som er ca 45% av det en normal blokkleilighet bruker.
Hvis denne målsettningen realiseres vil man spare 340 000 kWh pr år.
Rapporten Valgte tekniske løsninger og simulering av energibruk og inneklima ved Husby Amfi foreslår  et konkret konsept for å oppnå overstående målsetningene. Noen av de foreslåtte tekniske løsningene er:
- Ekstraisolert bygningskropp (tak, gulv og yttervegger).
- Bygningstekniske løsninger som minimerer kuldebroer og luftlekkasjer (infiltrasjon).
- Superisolerte vinduer med lav U-verdi.
- Solrik orientering av vinduer for utnyttelse av passiv solvarme.
- Eksponert termisk masse (betongdekker/skillevegger) for å lagre solvarmen.
- Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner.
- Energisparende belysning der det er praktisk og estetisk mulig.
- Energisparende (EU-merkede) hvitevarer.
- Varmgjenvinning/varmepumpe for gjenvinning av varme fra gråvann, som dekker hele behovet for tappevann.
- Et brukervennlig informasjonssystem som gir beboerne feedback på brukervaner og forbruk av varmtvann og elektrisitet, holdt opp mot forventet forbruk
- Et styringssystem som slår av belysning, senker temperaturer og reduserer luftmengden når det ikke er personer i leiligheten.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2005
Hovedentreprenør:
Prima-Hus AS | Frost Entreprenør AS

Kilder

Forslag til energikonsept for Husby Amfi, T.H.Dokka, G.Mahlum, M.Tyholt, September 2002

Sist oppdatert: 
25.06.2019