Georgernes Verft - boliger

Boliger på tidligere verftsområde hvor det er fokusert på 4 hovedområder : energiøkonomisering, innemiljø, avfallsbehandling og utemiljø.

Georgernes verft er et boligprosjekt som ligger sentralt i Bergen på et  tidligere verftsområde helt nede ved sjøen. Prosjektet består av 10 bolighus på 4 - 6 etasjer med totalt 151 leiligheter. Det ligger et sammenhengende garasjeanlegg under bebyggelsen. Gjennomsnittlig leilighetsstørrelse er 90 m2 boligareal. Leilighetene er av varierende størrelse og tilpasset en variert beboersammensetning.
Tomten er en utsprengt flate  i en steil fjellskjæring som ligger helt ned mot sjøen. 

Uteområdene omfatter plasser, gatetun, kaipromenade og gangveiforbindelse til Nordnesparken. Det er lagt vekt på at områdene skal fremstå som offentlige, samtidlig som man skiller offentlige og private soner.

Prosjektet fikk Bolig- og byplanprisen 2002 for en vellykket transformasjon av et tidligere havneområde til et boligområde med god arkiktur og gode offentlige rom. Prosjektets fokus på redusert energi- og ressursbruk vektlagt ble også vektlagt ved tildeling av prisen. Prosjektet fikk også NBBLs miljøpris 2003.

Se også vedlagte evalueringsrapport.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
33 m2/person(fellesareal er inkludert)
Energiforbruk:
Totalt 205 kWh/m2 år, 155 kWh/m2 per år er kjøpt energi, resten er produsert av varmepumpen. Energiforbruket er temperaturkorrigert.
Energikilder:
Sjøvarmepumpe supplert med olje- og el-kjel.
Byggekostnader:
250 914 mill, 12 514 kr/m2 (BTA) inkl mva. Kostnaden er inkludert opparbeidelse av utomhusanlegg (også gitt tilskudd til dette), opparbeidelse av kommunal tilkomstvei til området er ikke inkludert.

Tiltak

Georgenes verft-energi

solavskjerming

Det er etablert sjøvannsbasert varmepumpe med effekt på 311 kW med virkningsgrad på ca 3. Det er etablert energifleksibelt varmeanlegg i form av el- og oljekjel i tillegg til varmepumpe.

Energien benyttes til oppvarming, varmtvann og forvarming av ventilasjonsluft. Til oppvarming distribueres energien via vannbåren gulvvarme og radiatorer. Alle bad samt øvrige oppholdsrom med gulv på grunn har vannbåren gulvvarme. I øvrige rom er det radiatorer. Antall og størrelse på radiatorer er fastlagt på bakgrunn av energiberegninger for hver enkelt leilighet.

Varmetilførsel er forhåndsprogrammert til 21 grader på dagen og 18 grader på natten, men beboerne kan overstyre denne programmeringen. Det gis mulighet for temperaturstyring i ulike soner. Hver leilighet kan avlese energiforbruk, både elektrisk kraft og varme/varmtvannsforbruk. Energiforbruk avregnes inviduelt. 

Det er benyttet  vinduer med energiglass (argongass og U-verdi 1,1). Som solavskjerming er det benyttet et belegg som reduserer solvarmestråling med ca. 65%. Solavskjermet glass ble valgt ut fra en totalvurdering med tanke på vedlikehold og lysforhold i leiligheten. Nyere beleggstyper gir svært liten reduksjon i lysgjennomgang, og visuelt liten forskjell fra glass uten belegg.
Det er beregnet at solavskjermingen i gjennomsnitt vil øke varmebehovet i leilighetene noe.

Georgernes Verft - godt innemiljø

renholdsvennlige materialer / lavemitterende materialer

Byggeprosessen er gjennomført etter «rent bygg» prinsippet. Dette medvirket til et godt arbeidsmiljø, og reduserte innbygging av støv i konstruksjonene. Leilighetene er  utstyrt med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er benyttet takhøye skap for å unngå støvoppsamling, og det er installert sentralstøvsuger. Videre benyttes normalt gode materialer for å unngå uheldig avgassing.

Georgernes Verft-avfall og avløp

kildesortering / kompostering

Det er tilrettelagt for at beboerne kan kildesortere forbruksavfallet med avfallsbeholdere i kjøkkenbenken og god tilgang for å levere avfallet. Tiltakene gir lavere renovasjonsavgift.

Det er installert søppelsuganlegg for papir og restavfall med nedkast fra garasjeanlegg og boliggate. Oppsamling til renholdsverkets bil skjer via lukket system til tilknytningspunkt utenfor boligområdet. Dette bidrar til redusert trafikkbelastning i området og reduserer plassbehov til avfallsrom.

Det er etablert komposteringsanlegg for matavfall. Kompostreaktoren av type Jorakompost 5100 er plassert sentralt ved innkjøring til parkeringsanlegget. Ferdig kompost kan benyttes av beboerne.

Georgenes verft - UU

fremkommelighet

  1. Kombinert trapp-/rampeløsning.

    Kombinert trapp-/rampeløsning.

    Fotografi: Smedsvig Landskapsarkitekter AS       

Anlegget har gode leke- og oppholdsarealer  for både barn og voksne . Det er etablert en fullstendig bilfri gangvei direkte fra boligene til skolen. Tilgjengeligheten fra sjøen og videre opp i boligområdet opprettholdt ved hjelp av ramper.

Georgernes Verft-grønne arealer

grønt gårdsrom

Utearealene er offentlig tilgjengelig og gir god tilgang til sjøen. Det er lagt vekt på å skille offentlige arealer og boligenes utearealer. Biltrafikk i boligområdet omfatter kun utrykningskjøretøyer og flyttebiler. All parkering, både bolig- og besøksparkering er lagt i garasje i prosjektets underetasje. Utomhusanlegget er opparbeidet med gode leke- og oppholdsarealer og det er bygget gangveier til park og skole. .

Utomhusarealene utgjør 6500 m2, 3000 m2 av disse ligger på parkeringsdekke. Deler av dekket er nedsenket i 4 meter bredde for å få plantet større trær (agnebøk).

Det er etablert en fullstendig bilfri gangvei direkte fra boligene til skolen.

Andre miljøtiltak:

Anlegget har gode oppholdsarealer  både for barn og voksne . Det er etablert en fullstendig bilfri gangvei direkte fra boligene til skolen. Tilgjengeligheten fra sjøen og videre opp i boligområdet opprettholdt ved hjelp av ramper.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2002
Hovedentreprenør:
Hans Helgesen og sønner AS | Arne Wikholm AS | Veidekke ASA
Prosjektledelse:
Bergen og omegn boligbyggelag (BOB)
Byggherre:
Bergen og omegn boligbyggelag (BOB)
Lokalisering:
Georgernes Verft 4 A

Publisert

Byggekunst 05/2003

Kilder

Rapport forsøksbyggprosjekt, Erik Skorve, BOB, rev 10.05.2004 Byggekunst 05/2003

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
03.11.2011