Ullevål Tårn

Arkitekturen i Ullevål Tårn er inspirert av de høyreiste aske- og lønnetrærne i nærområdet, og er del av den urbane byen samtidig som bygget har en tilbaketrukket posisjon i grøntdraget. Boligprosjektet ble hedret med Oslo Bys Arkitekturpris i 2016.

  1. Fotografi: Trond Joelson - Byggeindustrien       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  2. Fotografi: Oh Shots - Solon Eiendom       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  3. Fotografi: Oh Shots - Solon Eiendom       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  4. Fotografi: Rannveig Hagg Berge - Code Arkitektur       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  5. Fotografi: Oh Shots - Solon Eiendom       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  6. Fotografi: Rainer Stange - Dronninga Landskap       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  7. Fotografi: Rannveig Hagg Berge - Code Arkitektur       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

  8. Fotografi: Oh Shots - Solon Eiendom       Arkitekt: Code arkitektur AS (ARK)/Dronninga landskap AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Ullevål Tårn er et fortettingsprosjekt i et allerede definert boligområde. Prosjektet bygger videre på blokkbebyggelsen i området, men gir nye kvaliteter i boform. Større enheter og særegen arkitektur tiltrekker seg nye beboere og gir ny stabilitet til området. Gode utearealer skal invitere til mer aktivitet mellom husene.

Bygget ligger i grøntdraget på høyden vest for Ullevål sykehus. Et gjerde som går langs hele skråninga er fjernet langs eiendommen til Ullevål tårn for å knytte boligområdet og grøntdraget sammen. Bygget har derfor fått to innganger; en fra parken og en fra veien.
Det grønne var et viktig formingsverktøy i prosessen; asketrærne på tomta skulle bevares og være en del av arkitekturen. Konkret, skapte dette ideen om hvordan man beveger seg i bygget; opp i gjennom en sentral stamme, og ut på hver sin gren hvor man med en gang får kontakt med omverdenen igjen fra sitt ”rede”. Hver enkelt bolig har fått en egenart og er hvert sitt spesifikke sted.

Prosjektet er bygget opp rundt et enkelt planprinsipp som ivaretar ønsket om et rasjonelt byggeri samtidig som det har gitt ulike boliger. I alle leilighetene er tunge funksjoner lagt innerst mot kjernen i et nedhimlet areal mens oppholdsrom åpner seg mot hjørnene. Soverommene bytter plassering oppover i etasjene og er det som gjør hver enkelt leilighet unik. Balkongene fremhever dette ved å krage ut i forskjellige retninger. Uttrykket er dramatisert ved at det verken er understøtter til balkongene eller søyler i hjørnene på bygget. Alle søyler er trukket 2,5 meter vekk fra hjørnene og gjør plass til store glassflater med limte hjørner.

Bruk av beiset trekledning på ei boligblokk er utradisjonelt og har gitt formen et varmt uttrykk, samtidig som de utkragede balkongene og glassflatene bryter opp volumet. Det er brukt mye farger både på eksteriør og inne i fellesareal som en motsats til det grå og hvite som preger vår tids byggeri.

Prosjektet består av 32 leiligheter med fire leiligheter per plan over åtte etasjer. Det er fire faste leilighetsstørrelser på hvert plan: en på 68 kvm, to på 85 kvm og en på 110 kvm. Boligene i første etasje har egne hager og romhøyde på 2,7 meter, resten av etasjene har romhøyde på 2,5 meter og private balkonger i varierende størrelse, bortsett fra 8.etasje som ikke har balkonger, men trapp ut fra stue til private takterrasser over.

Prosjektet er bygget etter TEK10. Alle leilighetene oppfyller tilgjengelighetskrav, og universell utforming er godt ivaretatt i utearealer og adkomst til bygget.

Prosess

Prosjektet er del av det kommersielle byggeriet i Oslo, men hvor byggherre bevisst satset på kvalitet og variasjon i arkitekturen. Det var en tett dialog med byggherre, men også deres faste samarbeidspartner, Solid entreprenør, helt fra starten av som gjorde ideene gjennomførbare. Mens arbeidet med mulighetsstudier pågikk, fikk byggherre og entreprenør tydeliggjort hvor deres smertegrenser gikk for byggeteknikk, rasjonalitet og ambisjonsnivå. Det ble allerede i skissefasen etablert en liste, «ten points to tower power», som dannet en slags estetisk kontrakt mellom arkitekt, byggherre og entreprenør. Dette var forhold som var helt nødvendige for å få realisert prosjektet som lå på tegnebordet.

Like viktig som lista og mange møter, var det å lage tidlige og eksplisitte bilder/illustrasjoner. Bildene skapte raskt begeistring og enighet hos alle om hovedelementene i arkitekturen. Disse fungerte også som kommunikasjon overfor megler, leverandører, PBE, og andre. Bildene og lista ble som en rettesnor gjennom alle fasene – forprosjekt, regulering, detaljering og bygging.

Utmerkselser

Ullevål Tårn ble tildelt Oslo Bys Arkitekturpris i 2016.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
2743 m2 (oppvarmet BRA)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 104 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Fjern-/nærvarmeanlegg
Byggekostnader:
80,96 MNOK

Tiltak

Energi

fjernvarme / vannbåren oppvarming / ekstra isolering

Ullevål tårn har ca 27% glass, og ble bl.a derfor beregnet etter energirammemodell.
Aktive energitiltak: fjernvarme benyttes til vannbåren gulvvarme
Passive energitiltak: En kompakt bygningsform, ekstra isolasjon mot uoppvarmet kjeller. Kun 50mm iso/kuldebrobryter ved dekkeforkant er kompensert for i øvrige tiltak.

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer

Ullevål tårn er bygd av plasstøpte betongdekker/stålsøyler og lett bindingsverk av tre i fasadene og er kledd med stående låvepanel som er beiset.

Bygget ble i tidligfase prosjektert med en type finerplatekledning som viste seg å være laget av sårbart tropisk treslag. Denne type kledning ble derfor valgt bort, og med oppfordring fra flere hold, valgte produsenten å fjerne denne typen fra markedet.

Klimatilpasning

fordrøyning / grønne tak

Det er sedum på deler av tak for fordrøyning, og et åpent fordrøyningsbasseng i hagen tar overvannet.

Areal og transport

tilrettelegging for syklister/fotgjengere

Det er ikke en reduksjon av parkering utover Oslos p-norm, men det er sørget for at all sykkelparkering har fått plass i kjeller. Ullevål tårn ligger tett på kollektivtilbud.

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet / lydforhold

Ullevål tårn oppfyller tilgjengelighetskrav i TEK10 og utearealer er universelt utformet. Alle leiligheter har egen uteplass på balkong (1. etasje på terreng) som er trinnfri og tilgjengelig med rullestol. Leilighetene har et stort og fleksibelt oppholdsrom som kan møbleres på flere måter. Alle leilighetene tilfredsstiller krav til tilgjengelighet og plass for rullestol på bad og soverom.

Det er to innganger til huset som begge er likeverdige og universelt utformet. Langs husets sørside er det et «soldekk», ei stor flate med hardt dekke som er fleksibel i bruk. Ledelinjer mot inngang er forsøkt integrert som en del av kanter og bed. Inngangsdør er tydelig markert ved at den ligger inntrukket i volumet og markert med et grønt felt over døren.

Det er etterstrebet å lage rause fellesareal i bygget, både i utforming og overflater. Det er lagt vekt på fargebruk for lettere orientering så hver etasje har fått sin farge. Trappetrinn er med kontrastmarkering. I tillegg til lydabsorbenter i tak er det tepper på reposene som tar gjenklang i trapperom.

Takterrassene er tilgjengelig for rullestolbrukere via heis i felles gang.

Økonomi og finansiering

Byggekost kontraktssum var på 80 96 MNOK eks mva.

Erfaringer

Søyledimensjoner endret seg en del etter detaljprosjektering, så det burde vært gjort mer nøyaktige beregninger av søylene tidligere før plassering ble låst.

Løsning for solskjerming (markise/screens) ble prosjektert, men ikke gjort som en del av leveransen. Lærdommen av prosjektet er at dette er viktig få med fra start, siden det får konsekvenser for arkitekturen når det blir ettermontert i stedet for å være en integrert del av utformingen.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2015
Prosjekterende:
Code arkitektur AS (ARK) | Dronninga landskap AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Solid Entreprenør
Rådgivende firmaer:
Golder Associates (Norway) (Miljø) | B-Consult (RIB) | Lars Myhre Østfold AS (RIV) (RIV) | Rådgiverhuset (RIE)
Prosjektledelse:
Solid Entreprenør
Byggherre:
Ullevål Boligutvikling v/ Solon Eiendom og Stolt Utvikling
Lokalisering:
Nedre Ullevål 5, 0850 Oslo, St.Hanshaugen
Prosjektperiode:
2011-2015

Mer informasjon

Tekst: 
Iselin Ekman og Jeanette Hoff/NAL
Sist oppdatert: 
18.06.2018