Andrea Arntzens hus

Nybygg og rehabilitering av Rikshospitalets gamle patologibygg

I forbindelse med utvidelsen av Høgskolen i Oslo og Akershus ble Rikshospitalets gamle patologibygg rehabilitert og utvidet med et nybygg som blant annet inneholder undervisningslokaler for en samlet sykepleierutdanning og skolens sentraladministrasjon.

 1. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 2. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 3. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 4. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 5. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 6. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 7. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 8. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 9. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 10. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 11. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 12. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 13. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 14. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 15. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 16. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 17. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 18. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

 19. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Sundt & Thomassen AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Andrea Arntzens hus ligger i forlengelsen av Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet i Oslo og huser en kombinasjon av sentraladministrasjon for HiO og undervisningslokaler for sykepleieutdanning og kunstfag. Bakgrunnen for prosjektet var et behov for større og mer hensiktsmessige lokaler i tilknytning til høgskolen og et ønske om å samlokalisere sykepleierutdanningen i ett bygg.

Prosjektet innebærer en rehabilitering av det gamle Rikshospitalets patologibygg på ca 12.500 m2 fordelt på 12 etasjer hvorav to ligger under bakkenivå, samt et supplerende nybygg på ca 6.500 m2 fordelt på 7 etasjer, hvorav 3 ligger under bakkenivå. Bygningene er bundet sammen av en høy glassgård som knytter det hele sammen til ett, samlet kompleks.

Bygningene gir rom til 1500-2000 studenter og 400-450 ansatte ved skolen og inneholder blant annet et auditorium med plass til 450 personer, kontorer, gruppe- og klasserom samt et simulering- og ferdighetssenter. I dette senteret lærer studentene behandling, overvåking og stell av pasienter. I tillegg er det bygget en Black Box i anlegget som skal brukes av høgskolens Institutt for estetiske fag.

Ettersom eksisterende bygningsstruktur ikke hadde noen vesentlige arkitektoniske kvaliteter, har den overordnede ambisjonen har vært å integrere den gamle bygningen i en ny, vital arkitektonisk sammenstilling med et nytt bygg der det eksisterende visuelt og opplevelsesmessig ”dras” over i de nye bygningselementene.

En annen intensjon i prosjektet har vært å gi bygget en opplevelsesmessig vitalitet som svarer til dets funksjon som lærested for unge mennesker. To hovedtema karakteriserer prosjektets utforming; bruken av kurvaturer og farger. De kurvede bygningselementene er i hovedsak benyttet for å skape kontinuitet og direkte formmessig sammenheng mellom den gamle, bevarte høyblokken og den nye bygningskroppen ut mot det tilstøtende gaterommet. De kurvete elementene er fortsatt inn i byggets interiør for å skape flyt og dynamikk mellom byggets ulike rom og funksjoner. Prosjektet er både eksteriørt og interiørt karakterisert av en sterk og tydelig fargepallett, i hovedsak bestående av en palett av varme farger fra lys gult til dempet aubergine. Bruken av farger gir en intensitet og individualitet til byggets ulike deler og romsoner.

Prosjektet står i en urban konstekst av variert historisk bebyggelse. Bebyggelsen har til stor grad fasader bestående av enten rød tegl eller pussete flater med gul-rød kolorittt, og denne paletten av ”høstfarger” har vært utgangspunktet for prosjektets spesielle fargesammenstilling. De nye fasadene ut mot gaten er først og fremst karakterisert av de etasjehøye, sideveis skyvbare solavskjermingspanelene, hver bestående av faste lameller i lakkert aluminium. Selv om hver enkelt lamell har en meget sterk farge (gul-oransj-rød), oppleves blandingen av de ulike ”fargesterke” på avstand som mer dempet og subtil. Hele fasaden er komponert som et stort lerret der hvert ulike panel inngår i en overordnet komposisjon som gradvis endrer intensitet og fargemetning over byggets lengde og høyde.

Andrea Arntzens hus er et av åtte nominerte bygg til Statens byggeskikkpris 2014.

Prosess

Prosjektstart var opprinnelig i 2003, men på grunn av utsettelser og manglende finansiering, kom revidert forprosjekt først i 2009. Bygget ble ferdigstilt i 2013.

Til tross for at Statsbygg har lang erfaring med gjennomføring av store byggeprosjekter, har det likevel vært utfordringer i prosjektet. Arbeidet med rehabilitering av høyblokka var spesielt krevende ettersom det i rehabiliteringsprosjekter av denne størrelsen ofte oppstår uventede problemer og avvik fra det prosjekterte. Dette krevde mange spesialtilpasninger underveis, i tillegg til omfattende krav til dokumentasjon på materialer og metoder.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
19000 m2 (brutto BTA) (Rehab/nybygg: 12500/6500)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 97 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Byggekostnader:
776 millioner kroner

Tiltak

Energi

ekstra isolering / solavskjerming / energibesparende utstyr

Statsbygg har et særlig ansvar for å bygge og drifte på en måte som ivaretar miljøet. Et av målene er å forbruke under 100 kWh/m2/år i kjøpt energi i nye byggeprosjekter.

For å redusere byggets energibehov er det gjort flere tiltak. Det er blant annet brukt vinduer med trelags glass, økt isolasjonstykkelse i vegger og tak og i byggeprosessen er det fokusert på tette overganger og reduksjon av kuldebroer. Utvendig solavskjerming ligger tett inntil vinduene og hjelper til med å redusere varmetapet i bygget på vinterstid. I tillegg er det installert behovsstyrt ventilasjonssystem hvor styrken senkes nattestid.

Konstruksjon og materialbruk

ombruk av bygningsmasse

I forbindelse med rehabilitering av det gamle patologibygget, var det utfordringer knyttet til eksisterende betongkonstruksjon. Det måtte blant annet hugges hull i alle etasjeskiller for å lage åpning for ny heissjakt og trappehus, bærekonstruksjonen måtte kappes for å gi plass til nye sjakter og flere etasjer måtte rives for å legge til rette for ny rominndelingen. I tillegg måtte den gamle takkonstruksjonen fjernes og taket bygges opp på nytt.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Prosjekterende:
Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK) | Sundt & Thomassen AS (LARK)
Rådgivende firmaer:
Dr. Ing. Olav Olsen AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)
Byggherre:
Statsbygg
Lokalisering:
Pilestredet 32, 0166 Oslo, Sentrum
Prosjektperiode:
2009-2013

Kilder

Høgskolen i Oslo, Artikkel i Byggeindustrien 13.02.2013 (bygg.no) Prosjektbeskrivelse Statens byggeskikkpris 2014

Mer informasjon

Tekst: 
Iselin Ekman / NAL
Sist oppdatert: 
10.08.2016