Nord-Østerdal videregående skole

Ny videregående skole som ble kåret til ”Årets trebyggeri 2013”

Med sin plassering i det tradisjonsrike trefylket Hedmark, har en utstrakt bruk av tre både i konstruksjon og overflater vært et viktig premiss i utformingen av ”Årets trebyggeri 2013”. Samtidig har intensjonen bak Nord-Østerdal videregående skole vært å skape en likeverdig ramme omkring skolens ulike fagretninger. Prosjektet fikk hedrende omtale i Statens Byggeskikkpris 2014.

 1. Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 2. Ankomst

  Ankomst

  Fotografi: Ivan Brodey Photography       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 3. Fasade

  Fasade

  Fotografi: Ivan Brodey Photography       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 4. Hovedtrapp

  Hovedtrapp

  Fotografi: Ivan Brodey Photography       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 5. Atrium

  Atrium

  Fotografi: Ivan Brodey Photography       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 6. Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 7. Hovedtrapp

  Hovedtrapp

  Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 8. Undervisningrom

  Undervisningrom

  Fotografi: Ivan Brodey Photography       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 9. Visuell markering av glassdør som del av universell utforming

  Visuell markering av glassdør som del av universell utforming

  Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 10. Økt lesbarhet ved bruk av kontraster

  Økt lesbarhet ved bruk av kontraster

  Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 11. Ledelinje

  Ledelinje

  Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 12. Økt lesbarhet ved bruk av kontraster

  Økt lesbarhet ved bruk av kontraster

  Fotografi: Anthony Hopkins       Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

Prosjektbeskrivelse

Nord-Østerdal videregående skole ligger på Tynset i Hedmark. Prosjektet er en ny samlet videregående for hele Nordøsterdalen med hele åtte ulike fagretninger, og er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse i 2009 som ble vunnet av Longva arkitekter med forslaget ”Tuntreet”. Konkurransen tok utgangspunkt i en eksisterende skoletomt eiet av fylkeskommunen. Skolen ligger på et høydedrag i gangavstand til Tynset stasjon og med vidt utsyn i flere retninger. På tomten står det flere fine furutrær som er bevart.

 Av juryen som kåret skolen til ”Årets trebyggeri 2013  er prosjektet blitt beskrevet som et bygg med ”helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter.” Hedmark er et skog- og trefylke, og spesielt Østerdalen har en viktig posisjon i så måte. Gjennom utformingen av skolen ønsket Hedmark fylkeskommune å fremheve dette aspektet og et av premissene i konkurransegrunnlaget var derfor en utstrakt bruk av trevirke. I bygget er dette løst ved en enkel og lesbar trebruk i både konstruksjon og overflater som samtidig er variert og innovativ. Til tross for at tre har hatt størst fokus i prosjektet, er det lagt vekt på at det skal benyttes der det er hensiktsmessig og i kombinasjon med andre materialer, noe som betyr at for eksempel dekker og mesteparten av søylene er utført i betong.

Med utgangspunkt i utfordringen i å skulle samle et relativt stort program på en liten tomt, har fokuset vært å finne en kompakt og arealeffektiv løsning.  Samtidig har en av hovedintensjonene i prosjektet vært å ivareta idéen om at alle åtte fagret­ninger skal ha en likeverdig plassering i bygget, være utformet etter prinsipper for universell utforming og ha tilgjengelighet, lysåpninger og sikt inn mot fellesarealet. 

Svaret ble å organisere skolens undervisningsfløyer rundt et kvadratisk, innendørs atrium, ”tunet”, som fungerer som felles vrimleareal og knytter de ulike funksjonene sammen. Et slikt generøst innendørs fellesrom er spesielt viktig på Tynset med sine til dels ekstremt kalde vintre. Skolen har en tydelig organisering med undervisningsrom mot yttervegg og grupperom, elevsoner og lærerarbeidsplasser inn mot fellesrommet. Alle fagavdelinger har en ”glassfasade” henvendt inn mot fellesrommet, med direkte adkomst herfra.

På plan 1 ligger servicetorg, scene, amfi og et frittstående volum med au­ditorium. Fellesfunksjoner som kantine, blackbox og bibliotek lig­ger også her. Den bølgende blackboxen fungerer som øvingsrom for skolens dans- og dramaavdeling, er med på å gi atriet en menneskelig skala samtidig som den skaper ulike soner i fellesarealet fra de forskjellige sidene. Taket på blackboxen er et viktig sosialt møtested og pauseareal. Hovedtrappen i atriet med tilknyttede gangbroer på plan 2 og 3 binder alle skolens avdelinger sammen. Atriet har kombinerte overlyskupler/røykluker som sikrer mye dagslys i rommet, i tillegg til det lyset som filtreres gjennom fløyene.

Skolen er blitt et samlingssted for regionen, og på kveldstid benyttes skolens lokaler for ulike aktiviteter i lokalsamfunnet.

Nord-Østerdal videregående skole var blant de åtte nominerte finalistene til Statens Byggeskikkpris 2014 og mottok, som ett av to bygg, hedrende omtale av juryen.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
13470 m2 (oppvarmet BRA)
Energiforbruk:
Levert energi: 83 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Fjern-/nærvarmeanlegg
Byggekostnader:
Prosjektkostnad ca. 320 MNOK

Tiltak

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer / slitesterke materialer

 1. Bæresystem og omfang av tre

  Bæresystem og omfang av tre

  Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)/Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

Opprinnelig stod det et stort tuntre mellom de eksisterende skolebygningene på tomten. Dette er blitt erstattet av et ”arkitektonisk tre” i fellesområdet bestående av fire limtresøyler som bærer takkonstruksjonen av limtredragere.

Yttertak er av massivtrekonstruksjon, det samme gjelder gangbroer og hovedtrapp som henger i stålstag fra taket.

Veggene i tunet er kledd med hvitlaserte plater av bjørkefinér. Alle vegger i korridorer, grupperom og elevsoner er kledd med gran- og bjørkefinér. Den frittstående, bølgeformede blackboxen har en akustisk kledning av kraftige trespiler. Utvendig fasade består av en variasjon av liggende weatherboards og stående lektepanel i kraftige dimensjoner.

Gulv i fellesarealer er plasstøpt terrazzo, mens gulv i undervisningsrom har fått gummibelegg.
Auditoriet ved inngangen er konstruert av massivtre. Terrassen og utvendig amfi foran kantinen er oppført av ubehandlet lerk på gulv, vegg og himling.

Alle himlinger er av treullit (treullsementplate).

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet / luftkvalitet / overflater / utstyr og bygningsdeler

Prosjektet er bygget for å tilfredsstille krav i NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk / del 1: arbeids- og publikumsbygninger. Det blir gjennomført uavhengig kontroll av universell utforming i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.

- HC parkering samt sone for av- og påstigning fra taxi er plassert rett ved hovedinngang. Gangadkomst fra parkering til hovedinngang er trinnfri
- Inngangsparti er overdekket og trinnfri, og trer tydelig frem i fasaden
- Glassfelt i inngangsdører og kommunikasjonsveier er kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider. Markør er i to høyder og farge på dør er forskjellig fra farge på glassfelt
- Persontrafikk er atskilt fra transportveier for vareleveranse
- Alle trapper og ramper i uteareal har håndlist i to høyder
- Aller trapper og ramper i uteareal har taktilt farefelt og oppmerksomhetsfelt i henhold til NS 11001
- Det er taktile ledelinjer fra fortau/ bussholdeplass til hovedinngang(er) og gjennom vindfang til resepsjon/ hoved orienteringsskilt
- Skilting er ensartet og utført etter NS 11001. Supergrafikk (romnummer/ romnavn) er benyttet for å markere dørene
- Alle ytterdører og selvlukkende innerdører er utstyrt med dørautomatikk
- Kommunikasjonsveier logisk oppbygd uten blindveier. Horisontale kommunikasjonsveier er trinnfri
- Avstand mellom heis og trapp er over 2,5m
- Aller trapper og ramper innvendig har taktilt farefelt og oppmerksomhetsfelt i henhold til NS 11001
- Alle trapper og ramper innvendig har håndlist i to høyder
- Minimum 3 HC WC pr etasje plassert i heis/ trappekjerne
- Kun lavemitterende materialer er benyttet
- Alle korridorer og gangveier har fribredde minimum 1,5 m
- Alle undervisning- og oppholdsarealer har god dagslysforhold
- Alle sidehengslet dører i kommunikasjonsveier og undervisningsarealer har minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på hengselside og minimum 0,3 m på karmside

Energi

tett bygningskropp / fjernvarme

Den kompakte formen gir liten ytterflate. Selv med store vinduer og kjøreporter er skolen energieffektiv uten spesielle tiltak.

Oppvarming er fra et nærliggende fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget er miljøeffektivt, men gir dårlig uttelling på energimerkeordningen. Prosjektet tilfredsstiller likevel grønt energimerke B for skolebygg med god margin. Beregnet spesifikk levert energi er 83,0 kWh/m2/år. For høyskole, som kanskje i større grad ville være dekkende, ville bygget tilfredsstilt kravene til grønt energimerke A.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Prosjekterende:
Longva Arkitekter AS (ARK) | Grindaker as Landskapsarkitekter (LARK) | Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)
Byggherre:
Hedmark fylkeskommune
Lokalisering:
Skolegata 5, 2500 TYNSET
Prosjektperiode:
2009-2013

Kilder

Knut Longva / Longva arkitekter og prosjektbeskrivelse Statens Byggeskikkpris 2014

Mer informasjon

Tekst: 
Iselin Ekman / NAL
Sist oppdatert: 
16.12.2014