Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Baseskole med høye ambisjoner innen universell utforming

Verdalsøra barne- og ungdomsskole er utviklet som en del av kommunes satsning innen universell utforming. Det har resultert i en bygning som strekker seg lenger enn forskriften tilsier på området.

  1. Fotografi: Hundven-Clements Photography       Arkitekt: Link Arkitektur AS (ARK)/Solem Arkitektur AS (LARK)/Link Arkitektur AS (IARK)

  2. Fotografi: Hundven-Clements Photography       Arkitekt: Link Arkitektur AS (ARK)/Solem Arkitektur AS (LARK)/Link Arkitektur AS (IARK)

  3. Fotografi: Hundven-Clements Photography       Arkitekt: Link Arkitektur AS (ARK)/Solem Arkitektur AS (LARK)/Link Arkitektur AS (IARK)

  4. Fotografi: Hundven-Clements Photography       Arkitekt: Link Arkitektur AS (ARK)/Solem Arkitektur AS (LARK)/Link Arkitektur AS (IARK)

Prosjektbeskrivelse

Verdalsøra barne- og ungdomsskole ligger sentralt i Verdal med store boligområder i umiddelbar nærhet og kort avstand til sentrum. Bygget ligger sentrert på tomten der den gamle barne- og ungdomsskolen tidligere lå, med utsyn mot omkringliggende åkerlandskap. Bygningskroppen har ingen hovedretning, men består av tre fløyer over to etasjer med barneskole i nordøstre del, ungdomsskole mot sørøst og svømmehall og flerbrukshall mot nordvest. Bibliotek og kantine ligger sentralt i anlegget med god tilgjengelighet for alle. Herfra er det videre forbindelse til alle skolens deler.

Skolene er utformet som baseskoler der hvert årstrinn har sin egen inngang, et eget klasserom og egne grupperom. Hver skole er organisert rundt et amfi, og elevarealer og spesialrom henvender seg mot disse. Amfiene fungere som undervisningsareal, oppholdsareal og vertikalkommunikasjon. Elevarealene er organisert slik at de har visuell åpenhet mot fellesarealer. Grupperom og lager ligger som en lydmessig og visuell skjerming.

Uteområdet er oppdelt i soner ut fra alder og aktivitetstype. Nærmest bygningen er det lagt opp til rolige oppholdssoner, mens mer støyende og arealkrevende aktivitet er lagt lenger unna. For de laveste klassetrinnene er lekeområder knyttet til inngangene, adskilt fra det offentlige atkomstområdet og ungdomsskolens uteareal for å skape mest mulig trygghet.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
12600 m2 (brutto BTA) fordelt på 805 elever.
Energiforbruk:
Netto energibehov: 103 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). skoledelen og flerbruksdel
Energikilder:
Fjern-/nærvarmeanlegg (lokal varmesentral med pellets)
Byggekostnader:
337 MNOK

Tiltak

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet / luftkvalitet

Verdal kommune har vært foregangskommune for universell utforming, og det har vært et mål at bygget skulle utmerke seg med gode løsninger på dette området. Kommunen har bidratt med nødvendig bakgrunnskunnskap og god kompetanse i prosessen. Bygningen er prosjektert etter TEK07, men med et høyere krav til universell utforming enn forskriften tilsier. Tiltakene er basert på Trondheim Kommunes veileder for publikumsbygg pr. 01.2011. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal kommune har også vært involvert i prosessen.

Byggets hovedgrep er planlagt ut fra hensynet til universell utforming. Det er gode, oversiktlige kommunikasjonslinjer og en tilnærmet korridorfri planløsning. Barneskole, ungdomsskolen og flerbrukshall/svømmeanlegg er separate deler som møtes i fellesfunksjoner, og alle funksjoner nås fra elevarealene uten at en må utomhus. Skolen er sonedelt i forhold til eksponering mot sosiale felleskap. Skolen har rom for mindre grupper for å gi trygghet, samtidig som den byr på mange arenaer med ulik karakter som flere kan ta i bruk sammen.

Det er god sammenheng mellom de ulike funksjoner og det er lett å orientere seg. Bygget er inkluderende ved at det oppfyller krav til bevegelsesfrihet. De fleste fellesfunksjoner er plassert på plan 1, med god tilgjengelighet. Alle elevarealene har egne innganger rett utenifra. Disse har hver sin fargekode som gjør det lett å orientere seg og skaper tilhørighet. 

Av hensyn til inneklima og renhold, brukes det ikke yttersko inne i skolebygget, noe som skaper bedre forhold for allergikere og astmatikere. Hele utomhus området er utformet slik at det kan brukes av alle.

Energi

tett bygningskropp / energieffektivitet

Bygningskroppen har en kompakt struktur og er arealeffektiv.

Det er lagt opp til vannbåren oppvarming tilknyttet en lokal varmesentral basert på pellets. Beregnet energiforbruk i skoledelen er 103,4 kWh. For flerbrukshallen og svømmehallen er tallene henholdsvis 104,8 og 207,6.

Samlet u-verdi for vegger og tak er :
0,16 og 0,10 (skoledel)
0,13 og 0,10 (flerbrukshall)
0,21 og 0,14 (svømmehall)

Vinduene har en u-verdi på 1,12 (skoledel), 1,6 (flerbrukshall) og 1,07 (svømmehall)

Bygget er trykktestet og har en luftveksling pr time på 0,4 (skoledel), 0,5 (flerbrukshall) og 0,3 (svømmehall)

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling / slitesterke materialer

Det er lagt vekt på å bruke varige, solide materialer som krever lite vedlikehold og er enkle å holde rene. De fleste gulv har industriparkett, mens flerbrukshallen har sportsgulv. Fasadene har enten platekledning med ribber av royalimpregnert tre på utsiden eller royalimpregnert trepanel.

Transport

kollektivtrafikk / tilrettelegging for syklister/fotgjengere

Trafikkavvikling har vært et viktig fokusområde i prosjektet. For å øke sikkerheten for myke trafikanter er det I planlegging av bussholdeplasser, parkeringsarealer og hente- og bringeområde for bil er det lagt stor vekt på å finne trafikksikre løsninger der fotgjengere og kjøretøy i størst mulig grad holdes adskilt.

Skolen ligger sentralt og er lett tilgjengelig i forhold til kollektivtrafikk .

Erfaringer

Garderobene til ungdomsskolen oppleves som for trange på grunn av stor samtidighet. Det har vært noen problemer forhold til lyd mellom ungdomsskolen og kantinen.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2011
Prosjekterende:
Link Arkitektur AS (ARK) | Solem Arkitektur AS (LARK) | Link Arkitektur AS (IARK)
Hovedentreprenør:
NCC Construction AS
Rådgivende firmaer:
Trønder-Plan AS (RIB) | Istad Tekniske AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | VVS norplan (RIV), Rambøll (RIGeo), Multiconsult (RISamf)
Prosjektledelse:
Rambøll AS
Byggherre:
Verdal kommune
Lokalisering:
Ringveg nord 1, 7654 Verdal

Publisert

Byggenytt, 1.2012, s. 22-25

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
16.05.2018