Lerkendal studentby

Europas største passivhus-studentby

Prosjektet Lerkendal Studentby er et samarbeidsprosjekt mellom SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) og Skanska Norge AS. Prosjektet inneholder 612 hybelenheter fordelt på seks blokker. Byggene oppføres etter NS 3700 - kriterier for passivhus og alle hybelenheter er tilgjengelige og beboelige for rullestolbrukere.

 1. I de øverste etasjene er blokkene dekket med puss-system. I de nederste etasjene har arkitekten valgt organiske materialer for å danne en myk overgang til busker og trær

  I de øverste etasjene er blokkene dekket med puss-system. I de nederste etasjene har arkitekten valgt organiske materialer for å danne en myk overgang til busker og trær

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 2. Fra byggeperioden januar 2013

  Fra byggeperioden januar 2013

  Fotografi: Skanska       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 3. Fra byggeperioden januar 2013

  Fra byggeperioden januar 2013

  Fotografi: Skanska       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 4. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 5. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 6. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 7. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 8. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 9. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 10. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 11. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 12. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 13. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 14. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 15. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 16. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 17. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 18. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 19. Fotografi: Merethe Bentzen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 20. Taktil skrift på knappene i heisen

  Taktil skrift på knappene i heisen

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 21. Sykkelparkering mellom blokkene

  Sykkelparkering mellom blokkene

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

Bakgrunn

Boligsammensetningen er bo-kollektiv for seks personer og parleiligheter. Blokkene er organisert rundt et åpent sentralt uterom som går i nord-sør retning fra Tempe kirke til Trønderenergis administrasjonsbygg. Totalt omfang er 18.500 m2 organisert i parleiligheter og bofellesskap med 6 personer.

SiT har tidligere samarbeidet med Skanska om byggingen av Berg studentby. Erfaringene herfra var gode og det ble etter hvert etablert en dialog om utbyggingen av studentboliger på Skanskas tomt ved Lerkendal. Skanska hadde opprinnelig planlagt et prosjekt med familieleiligheter, men en helhetsvurdering av tomten tilsa at studenthybler var en bedre løsning. Det ble i oktober 2010 inngått en samspillsavtale mellom Skanska og SiT om utvikling av studentboliger på tomten. Det ble først utarbeidet et konsept bestående av 500 hybelenheter på tomten, hvilket viste seg å være økonomisk krevende. I samarbeid med Svein Skibnes Arkitektkontor ble det utarbeidet et konsept bestående av 612 hybelenheter. Dette kunne ikke gjennomføres uten dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Dispensasjon ble gitt etter konkret søknad før søknad om rammetillatense.

Bygningene mot Klæbuvegen har kjeller som inneholder sportsboder, tekniske rom fellesvaskeri og disponibelt rom. Adkomst til boligene er fra via trapperom og heis fra inngang på sørsiden av husene.

SiT har som strategi å tilby boliger til første-års studenter, og studenter som er nye i byen. Ved hovedsakelig å bygge bo-kollektiver ønsker SiT å være en pådriver for sosialisering av studenter. Ved å bygge kollektiver reduseres antall kjøkken og bad, som forenkler mulighetene for å innfri kravene til tilgjengelighet for alle hybelenheter.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
Totalt bruttoareal 18954 Totalt bruksareal: 16254 Totalt bruksareal fellesdel: 2743
Byggekostnader:
403 920 000 i totale prosjektkostnader

Tiltak

Energi

Det har i prosjektet vært et mål å ha fokus på energi/miljø. Det ble tidlig tatt en beslutning om å utrede muligheten for passivhus etter NS3700. I samarbeid med Enova og Skanska er det konkludert med at Lerkendal studentby bygges som passivhus. Det er beregnet et netto energibehov på ca. 83 kWh/m2 i året. Det tilsvarer en besparelse på ca 28 % ift TEK 10, eller over 500.000 kWh i året.

Universell utforming

Det ble tidlig i prosjektet satt et mål om det arkitekten kalte «uUU» - usynlig universell utforming. Med dette som hovedfokus er alle 612 hybelenheter og tilgjengelige og beboelige for rullestolbrukere, samt at det er tilgjengelige bad med rullestolsirkler i alle boenheter.

Som en spesialtilpasning utover forskriftskravene vil to bokollektiv og en parleilighet bli utstyrt med heve/senke-kjøkken. I de to bokollektivene, og tre kollektiver til, vil det også være klargjort en mulighet for å sette inn dør (1,2 meter) mellom to hybler. På denne måten kan en rullestolbruker få tom rom i sitt eget, og SiT kan gi et bedre tilpasset tilbud.

Heis i byggene vil både ha taktil skrift og lyd for angivelse av etasje.

Det vil videre i prosjekteringen være fokus på blant annet miljøhemming ved valg av materialer.

Fasader

Det er lagt vekt på at bygningsvolumene får en materialbruk og fasadeutforming som både er enkel og kvalitativ. Det er valgt farget puss som hovedmateriale og trepanel i de to nederste etasjene ved inngangsparti og mot felles uteareal.

Dagslys

Med utgangspunkt i at bygningene er passivhus har det vært gjort noen spesielle vurderinger med hensyn til dagslys og utsyn. I hybelrom opereres det med relativt smale vinduer fra golv til tak. Dette for å slippe lys inn fra så høyt som mulig, -og samtidig kaste dagslys inn langs golv. Dette gir også gode løsninger med hensyn til utsyn. For fellesrom mot sør er det større vinduer. Disse er utstyrt med utvendige persienner, slik at overoppheting unngåes og vinduene tilfredsstiller nødvendig dagslysinnslipp.

Utearealer

Det er en målsetting å skape et funksjonelt og vakkert anlegg for studentene i nye Lerkendal studentby. Et helhetlig formgrep er ment å favne varierte, frodige uterom og møteplasser. Plassareal i veksling med grønne areal bryter ned og underdeler arealene i mange romdannelser. Kjøreareal nedtones slik at det blir tydelig at kjøring må skje på premisser til de gående. Vegetasjon i øst-vestlig retning bremser fremherskende vindretning fra sør og forbedrer lokalklimaet. Grupper av trær trapper ned bygningsvolumene og bidrar til at det innføres en menneskelig skala i samspill med fasadeutformingen. Det planlegges et felles samlingspunkt sentralt i anlegget med plassdannelse, amfi og grillplass. Området blir tilnærmet bilfritt. Bilparkering og avfall samles ved adkomsten i sør. Sykkelparkering i to høyder anlegges ved inngangene – 1 stk. sykkel-p for hver student.

Det vektlegges å tilrettelegge for gode gangforbindelser til områdene rundt. Området skal være universelt utformet – enkelt lesbart og lett å orientere seg i. Inngangssonene markeres i dekket og for øvrig prioriteres bruk av naturlige ledelinjer. Det anlegges en støyskjerm mot Holtermannsvegen med vesentlige innslag av glass som gir gjennomsyn og gjennomlys.

Parkering og transport

Prosjektet har fokus som et miljøprosjekt, og det legges ikke opp til parkering for beboere. Parkeringsplasser vist på planen er tenkt som HC-parkering og besøksparkering. Prosjektet ligger nært NTNU-Gløshaugen og kollektivknutepunktet ved Lerkendal som har direkte forbindelser til Sentrum- Heimdal – Dragvoll – Moholt.  

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2014
Prosjekterende:
Svein Skibnes Arkitektkontor AS (ARK) | Asplan Viak AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Skanska Norge AS
Byggherre:
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Lokalisering:
Klæbuvegen 120 - 130
Prosjektperiode:
Mars 2012 - juli 2014

Kilder

SiT

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Birger Jensen - Husbanken
Sist oppdatert: 
22.12.2017