Miljøbyen Granåsen - Eneboliger

17 eneboliger som del av nordens største passivhusfelt

Sør for Trondheim ble det i 2012 ferdigstilt 17 eneboliger i passivhusutførelse. Eneboligene inngår i boligområdet Miljøbyen Granåsen der det er planlagt 300 boliger av ulike boligtyper som alle skal overholde passivhusstandard.

 1. En av de 17 eneboligene med passivhusstandard som inngår i Miljøbyen Granåsen

  En av de 17 eneboligene med passivhusstandard som inngår i Miljøbyen Granåsen

  Fotografi: Birger Jensen / Husbanken       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 2. Landskapsmodell av Miljøbyen Granåsen. De 17 eneboligene vises i bakkant.

  Landskapsmodell av Miljøbyen Granåsen. De 17 eneboligene vises i bakkant.

  Fotografi: Birger Jensen / Husbanken       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 3. En av de 17 eneboligene med passivhusstandard som inngår i Miljøbyen Granåsen.

  En av de 17 eneboligene med passivhusstandard som inngår i Miljøbyen Granåsen.

  Fotografi: Heimdal Bolig AS       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 4. En av de 17 eneboligene med passivhusstandard som inngår i Miljøbyen Granåsen.

  En av de 17 eneboligene med passivhusstandard som inngår i Miljøbyen Granåsen.

  Fotografi: Heimdal Bolig AS       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Utforming av eneboligene tok utgangspunkt i et tidligere prosjekt utbygger og arkitekt hadde gjort sammen. Det ble blant annet arbeidet med orientering, vindusløsninger og detaljer. Vindusarealer ble redusert noe ift tidligere bolig. Det er utformet tre ulike boligtyper som er omtalt som A1, A2 og A3 som alle har et oppvarmet areal på ca 180 m2. Husene i den øvre prisklassen er bygd med utleiedel.

Alle tre boligtyper er energiberegnet og tilfredsstiller passivhuskravet ihht. NS 3700. Samlet areal for de 17 enhetene er 3082 m2. Årlig levert energi (Osloklima) er for hver bolig beregnet til ca 94 kWh/m2, fordelt på 33 kWh/m2 (elektrisk) og 61 kWh/m2 (termisk fjernvarme). Tilsvarende tall for boligene ihht. minstestandard i teknisk forskrift (TEK10/NS 3031), ligger på hhv.: 144 kWh/m2, 42 kWh elektrisitet/m2/år og 101 kWh fjernvarme/m2/år.

Eneboligene er bygd med 50 cm isolasjon i taket, 40 cm i veggen og 30 cm i gulvet. Oppvarming i hver bolig er basert på en radiator i hver etasje.

Salgsstart for eneboligene var i slutten av august 2010 og disse ble ferdigstilt i årsskiftet 2011/2012. Prisen på eneboligene varierte fra 4,7 mill til 5,7 mill.

Miljøbyen Granåsen

"Miljøbyen Granåsen er Norges største passivhusfelt under bygging. Det er planlagt ca 300 enheter, derav 17 eneboliger, 80 rekkehus og 210 leiligheter med passivhus-standard. I tillegg til eneboligene er det igangsatt tre andre byggetrinn der antatt innflytting vil være i perioden 2012- 2014. Flere byggetrinn kommer fortløpende. Antatt byggestart for siste byggetrinn er i 2015.

Bydelene ligger på Angeltrøa i Trondheim ikke langt fra friluftsområdet Estenstadmarka. Det er nærhet til både barnehage, flere store arbeidsplasser og nærhet til kollektivtransport. I miljøbyen skal det installeres søppelsug som skal redusere trafikken på området.

Sintef har blitt tildelt ansvaret med energikonseptet og har anbefalt at det benyttes fjernvarme både til tappevann og oppvarming. Grunnet fjernvarmetilkoblingen vil husene få energimerke B. En av inspirasjonskildene til Miljøbyen Granåsen er prosjektet Løvåshagen rett utenfor Bergen

Alle boliger i Miljøbyen Granåsen bygges etter passivhusstandard (NS 3700). Boligene er plassert slik i terrenget at de skal få mye tilgang på lys.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
3082 m2 (oppvarmet BRA) (17 eneboliger på mellom 180 og 182 m2)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 85 kWh/m2 år. Levert energibehov: 95 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energikilder:
Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved)
Byggekostnader:
56,4 MNOK (byggekostnad eks mva for 17 eneboliger)

Tiltak

Energibruk

energibesparende utstyr / ekstra isolering / synlig energistyring / tett bygningskropp / vannbåren oppvarming / varmegjenvinning / fjernvarme

Det er installert balansert ventilasjon med luftmengder lik 1,20 m3/(h m2). Tilluftstemperatur skal være 19 C. Det er ikke installert kjøling. Det er lagt opp til en enkel mengderegulering av ventilasjon basert på manuell trinnbryter. SFP faktor er beregnet til 1,5 kW/(m3/s). Dette er oppnådd ved valg av ventilasjonsaggregat, samt gjennomgående lav hastighet i ventilasjonskanaler. Ventilasjonsaggregatene har en varmegjenvinningsgrad på 86 % som er bedre enn kravet i passivhusstandarden, og som gjør at varmetapet fra ventilasjonen blir minimalt.

Oppvarming og varmtvann besørges med fjernvarme som allerede fantes i området før bygging. Det er kun installert en radiator per etasje. Varmtvannsbereder er installert for å redusere effektuttak fra FV-nettet (f.eks ved dusjing om morgenen).

Det har vært fokusert på energieffektivitet ved valg av lys og utstyr. Dette for å hindre overoppheting. Alle boligene er levert med A+ merkede hvitevarer. Det er tilrettelagt for ”inne-ute” brytere som setter boligen i ”hvilemodus” når man er ute. Denne kobler ut unødvendige strømkretser når det ikke er behov for disse uten å senke innetemperaturen.

Sintef Byggforsk har utarbeidet forslag til energikonsept for Miljøbyen Granåsen som også er omtalt i rapporten: Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus - prosjektrapport nr. 59 fra Sintef Byggforsk

Bygningskonstruksjon

tett bygningskropp / ekstra isolering

Med utgangspunkt i planløsning og utforming av eneboligtypene fra et tidligere byggeprosjekt (TEK07), ble det gjort tiltak for å komme ned i passivhuskravet. Tiltakene baserer seg i hovedsak på lite varmetap gjennom bedre ytterflatekonstruksjon, samt reduksjon av vindusareal.

Yttervegg er isolert med 40 cm isolasjon (200+150+50mm) og oppnår en U-verdi på 0,11. Taket er isolert med 50 cm isolasjon og oppnår en U-verdi på 0,09 W/(m2·K). Gulv er isolert med 30 cm isolasjon (u-verdi 0,15). Alle vinder og dører overholder U-verdi kravet på 0,80. Normalisert kuldebroverdi er 0,03 W/(m2·K). Målt lekkasjetall ved 50 Pa, n50 : 0,40 h-1.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Madsø Sveen arkitekter AS (ARK) | Selberg Arkitekter AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Aasen Bygg AS
Rådgivende firmaer:
F. Stensrud AS (RIB) | Backo AS (RIV) | Elektroeksperten AS (RIE) | Union Setsaas AS (varme/sanitær)
Prosjektledelse:
Hartmann Prosjektrådgivning AS
Byggherre:
Miljøbyen Granås AS
Lokalisering:
Stokkbekken 4-36, 7048 Trondheim, Angeltrøa
Prosjektperiode:
2009-2012

Kilder

Enova prosjektbeskrivelse - Heimdal gruppen

Mer informasjon

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
03.05.2013