Kunnskapssenteret - St. Olavs hospital

Nord-Europas første sykehusbygg med passivhusstandard

Bygget som huser sykehus og universitetsfunksjoner oppfyller passivhusstandarden, og kutter mer enn 60% av energiforbruk målt mot tilsvarende nyere sykehusbygg, nær 2 mill kwh spares pr år i dette bygget alene.

 1. Solavskjerming - fasade sør

  Solavskjerming - fasade sør

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 2. Solavskjerming åpen, fasade sør

  Solavskjerming åpen, fasade sør

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 3. Kunnskapssenteret fasade sør

  Kunnskapssenteret fasade sør

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 4. Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 5. Kunnskapssenteret Olav Kyrres plass

  Kunnskapssenteret Olav Kyrres plass

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 6. Kunnskapssenteret fasade vest

  Kunnskapssenteret fasade vest

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 7. Gårdsrom, audiotoriet

  Gårdsrom, audiotoriet

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 8. Gårdsrom, auditoriet

  Gårdsrom, auditoriet

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 9. Aluminiumspanel tak, auditoriet

  Aluminiumspanel tak, auditoriet

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 10. Kunnskapssenteret, hovedinngang

  Kunnskapssenteret, hovedinngang

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 11. Takkonstruksjon i massivtre med integrert LED og naturlig overlys

  Takkonstruksjon i massivtre med integrert LED og naturlig overlys

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 12. Auditoriesal med naturlig overlys kombinert med kunstig belysning

  Auditoriesal med naturlig overlys kombinert med kunstig belysning

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 13. Takkonstruksjon i massivtre, auditoriet

  Takkonstruksjon i massivtre, auditoriet

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 14. Foaje og fordelingsrom

  Foaje og fordelingsrom

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 15. Trapperom

  Trapperom

  Fotografi: Ratio Arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Nordic - Office of Architecture (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Det nye kunnskapssenteret utgjør den siste senterutbygningen ved St.Olavs hospital plassert sentralt i Trondheim. Alle areal er utformet etter passivhusstandarden og senteret har en relativt kompakt bygningskropp formet i en "hesteskoform". Fløyene er på mellom 3-6 etasjer, og huser sykehusareal på 6900 m2 samt universitets- og høgskoleareal på 10 300 m².

Kunnskapssenteret er et sentralt bygg for forskning og undervisning. Sykehusarealet omfatter infeksjonssykdommer, hud- og smertebehandling. NTNUs institutt for kreftforskning og molekylær medisin er en sentrall del av Kunnskapssenteret, og rommer et stort og et mindre auditorium samt universitetssykehusets hovedbibliotek.

Bygging ble igangsatt mai 2011 og ferdigstilt høsten 2013.

Kunnskapssenteret mottok på årets "Design & Health International Academy Awards" i Toronto, en såkalt «high commendation»-pris for beste internasjonale helseprosjekt under 40 000kvm.

Prosess

Kunnskapssenteret er, som alle de andre senterne på St Olav, planlagt i et svært tett samvirke med brukerne – med intens møtevirksomhet og samhandling mellom prosjekteringsgruppen og St Olav/NTNU-ansatte.

Kunnskap er også et foregangsprosjekt på bruk av tverrfaglige BIM-verktøy for alle fag og alle faser, alt er modellert slik det skal bygges ned til f.eks rørklammer. Ved aktiv bruk av LEAN-metodikk i prosjektering, samhandling med entreprenør og til sist LEAN Construction-byggemetodikk, og ved samamarbeide med LEANressurser i Porsche Consulting og CIFE-instituttet på Stanford University i California har man testet ut en mengde ny metodikk for å øke kvalitet og verdiskapning innenfor kostnads- og tidsrramme, i mange sammenhenger med svært godt utbytte for prosjektet.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
17200 m2 (oppvarmet BRA)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 127 kWh/m2 år. Levert energi: 121 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). (arealvektet snitt av sykehus og høgskoledelen)
Energikilder:
Fjernvarme/nærvarmeanlegg (Sykehusområdets fjernvarme/-kjøling)
Byggekostnader:
1095,6 MNOK (inkl mva)

Tiltak

Energi

ekstra isolering / energibesparende utstyr / energieffektivitet / fjernvarme / tett bygningskropp / vannbåren oppvarming / varmegjenvinning

Med unntak av isolat og laboratorier betjenes alle areal av aggregat med høyeffektiv roterende gjenvinner med temperaturvirkningsgrad på ca 85 %. Det benyttes romslige aggregat, tekniske rom samt sjakter/føringsveger. Ventilerte areal får videre utstrakt bruk av behovsstyring. Basert på gjennomsnittlig luftmengde gjennom byggets driftstid prosjekteres anleggene for å oppnå en SFP-faktor på ca 1,5 kW/(m³/s). Dette innebærer en reduksjon av midlere luftmengde i driftstiden til 70% av nominell mengde. Behovsstyring ivaretas av YITs KlimaTak-system.

Deler av bygningen ligger godt solvendt som vil bidra til gode lys- og solforhold. Utvendig solavskjerming er utført for å muliggjøre god utnyttelse av dagslys, og samtidig hindre for stor varmebelastning inn i bygget. Med unntak av nordvendte fasader, vil alle areal ha automatisk styrt utvendig solavskjerming med screen. Andre elementer for å redusere energiforbruk til belysning er blant annet bruk av: tilstedeværelsesdetektorer, dagslysstyring, differensiert belysning, energieffektive armaturer, mm.

Energiforbruket til teknisk utstyr må holdes på et lavest mulig nivå. Bruk av lavenergiutstyr reduserer internlastene i senteret. Dette gir lavere kjølebehov og mulighet for mindre omfang av lokal kjøling og lavere ventilasjonsmengder gjennom døgnet. Det vil i prosjektperioden opprettes dialog med utstyrsprogrammet til Kunnskapssenteret for å sikre anskaffelse av lavenergiutstyr.

Netto energibehov, arealvektet snitt for sykehus- og universitetsdelen av bygget, er 127 kWh/ m²år, og oppvarmingsbehovet er under 20 kWh/ m²år som er kravet i Prosjektrapport 42.

Konstruksjon

ekstra isolering

Bygningskonstruksjonen ble gjennom prosjekteringen bearbeidet for å klare krav stilt til passivhus i "Prosjektrapport 42. Kriterier for passivhus og lavenergibygg - Yrkesbygg".

Kunnskapssenteret er basert på:

- U-verdi for en generell klimavegg er forutsatt 0,15 W/m2K
- U-verdi for gulv er satt til 0,15 W/m2K
- U-verdi for tak er satt til 0,10 W/m2K
- U-verdi for vinduer er satt til 0,8 W/m2K.
- U-verdi for dører er satt til 0,8 W/m2K.
- Kuldebroer er ivaretatt gjennom en normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m2K
- Lekkasjetall n50 er målt i ferdig bygg til 0,2 oms/time. (Passivhuskrav er 0,6)

Alle tekniske installasjoner på luft og lys er optimalisert for å spare energi, og «intelligent» datastyrt via et sentralt driftsanlegg. Utvendig er huset helt vedlikeholdsfritt, med fasader i luftet, utsmykket glass og eloksert aluminium.

Lyse screens i solavskjermingen er utsmykket med sort trykk sammen med hvitt trykk på glasspanelene, dette gir huset et dynamisk og «solstyrt» arkitekturuttrykk, som endrer seg med solbelastning og styringen av huset.

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet

Universell utforming er gjennomført konsekvent i hele prosjektets bredde. Prosjektet er blitt nevnt som forbilde mht UU-løsninger. Det er gjort bruk av integrerte ledelinjer i naturstein, kontrastfarger og –markeringer mht dør/vegg/trappekant, plass til snusirkel for rullestol i planløsningene, tilkomst via rullestol likeverdig med gående mht heis og trapp, gode inngangsforhold for svaksynte og bevegelseshemmede osv. I detaljering er det laget løsninger som i tillegg til å gi god tilgjengelighet også tilfører bygget sanselighet og opplevelse. Det er planlagt ledelinjer i elvestein, markering av søyler og glassfelt med bokstaver og det er fargesetting og variert kunstnerisk utsmykning som bidrar til gjenkjennelighet.

Allergikere mm er hensyntatt mht materialvalg.

Areal og transport

miljøvennlig bystruktur / styrking av sentrum / tilrettelegging for syklister/fotgjengere / reduksjon av parkeringsdekning

Kunnskapssenteret ligger sentralt i St Olavs Hospital, midt i Trondheim. Det er lagt opp til stor andel sykkel og kollektivbruk, basert på beliggenheten nært bykjernen.

Økonomi

Byggets bruttoareal er 17 500 m², og totale byggekostnader er beregnet til 1095,6 MNOK inkl.mva. Merkostnaden for økt energistandard til passivhusnivå i forhold til kravene i Teknisk forskrift er ca 13 MNOK eks mva.

Dette utgjør ca 1% av totale kostnader.

Erfaringer

Pluss: Tett prosess med brukere, aktiv bruk av BIM-verktøy og LEAN-metoder har gitt høy kvalitet i ferdig bygg, med lite feil og omgjøring på byggeplass og god kostnadskontroll. Bygget er internasjonalt prisbelønt og hedret i flere prestisjetunge kåringer. Bygget er ferdigstilt til avtalt tid og iht budsjett.

Minus: Kort byggetid kombinert med stort «innovasjonsfokus» fra byggherren på både prosjekterte løsninger, samhandlings og utbyggingsmetoder har medført en krevende prosess for prosjekteringsgruppe og utførende byggentreprenører. Nye metoder medfører også et mer uoversiktlig risikobilde.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Prosjekterende:
RATIO Arkitekter AS (ARK) | Nordic - Office of Architecture (ARK) | Asplan Viak AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Veidekke entreprenør AS | YIT
Rådgivende firmaer:
COWI AS (RIB) | COWI AS (RIV) | COWI AS (RIE)
Prosjektledelse:
Team St. Olav ANS
Byggherre:
Helsebygg Midt-Norge
Lokalisering:
Olav Kyrres gate 17, Øya
Prosjektperiode:
2009-2013

Publisert

Kilder

Prosjektbeskrivelse Enova (2010) Per Anders Borgen (PGL), RATIO Arkitekter AS

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
19.09.2014