Passivhuset Løvset

Enebolig som passivhus i Melhus kommune

Gauldal bygg oppfører en enebolig som passivhus på Løvset i Melhus kommune. Eneboligen brukes som demonstrasjonsbygg for hele Norgeshus-kjeden og er bygget etter tradisjonelle byggemetoder for trebyggeri og utstyrt med solfangeranlegg og varmepumpe for vannbåren oppvarming.

 1. Passivhus i tradisjonell trestender konstruksjon og solfangeranlegg integrert i fasaden.

  Passivhus i tradisjonell trestender konstruksjon og solfangeranlegg integrert i fasaden.

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 2. Boligen er relativt lukket mot veien i nordøst.

  Boligen er relativt lukket mot veien i nordøst.

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 3. Boligen orienterer seg mot utsikten og gode solforhold.

  Boligen orienterer seg mot utsikten og gode solforhold.

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 4. Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 5. Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 6. En stor andel glass mot sør.

  En stor andel glass mot sør.

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 7. Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 8. Takterrasse

  Takterrasse

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 9. Fra byggeplass

  Fra byggeplass

  Arkitekt: Norgeshus (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Norgeshus har bygget sitt første pilotprosjekt etter passivhusstandard som oppfyller NS 3700. Boligen er satt opp på ei utsiktstomt på Løvset i Melhus, vel 20km sør for Trondheim. Boligen er på 198 m² og inneholder en hovedleilighet på to plan på 150m² samt en bileilighet på et plan på 48m². Begge enheter er tilpasset krav til universell utforming. Det er etablert egen garasje/carport samt biloppstillingsplass.

Boligen er bygget med tradisjonelle trekonstruksjoner, blant annet med bruk av Iso3 stender fra Moelven og Ekstrem isolasjon, og prosjektet har innebåret en lærerik prosess der alle deltakende parter i prosjektet har høstet kunnskap om passivhus, da i forhold til prosjektering, byggetekniske løsninger og tekniske installasjoner.

Oppvarmingssystem består av solfangere til oppvarming av varmtvann (dekker ca. 50 %) samt luft - vann varmepumpe med vannbåren varme i gulv. Resterende varmebehov dekkes av elektrisitet. Total bruksareal er 198m² og en del av de tekniske løsningene er "oppgradert" i forhold til om bygget var blitt prosjektert etter gjeldende TEK krav. Norgeshus Gauldal Bygg AS har bygd og solgt boligen. Byggestart var mai 2011 med ferdigstillelse i januar 2012.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
198 m2 (oppvarmet BRA) (Hovedleilighet på 150m² og en bileilighet på 48m)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 82 kWh/m2 år. Levert energibehov: 59 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energikilder:
Varmepumpe (luft - vann) (hoved), Solfanger (termisk energi) (annen), Elektriske panelovner og lignende (annen). 72% levert elektrisitet av totalt netto energibehov.
Byggekostnader:
4 800 000 NOK

Tiltak

Konstruksjon

tett bygningskropp / ekstra isolering

 1. Isolasjon i grunn før støping

  Isolasjon i grunn før støping

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 2. Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 3. Bygg ferdig tettet utvendig

  Bygg ferdig tettet utvendig

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 4. Tetthetsmåling

  Tetthetsmåling

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

 5. Tetthetsmåling

  Tetthetsmåling

  Fotografi: Norgeshus AS       Arkitekt: Norgeshus (ARK)

Boligen er beregnet etter NS 3700 "Kriterier for passivhus og lavenergihus" og det er lagt vekt på gode konstruksjonsløsninger med minimale kuldebroer. Valgt konstruksjonsløsningen er relativ tradisjonell for å unngå at den oppleves som “fremmed” for tømrerne. Det har vært fokusert på minimale tykkelser på ytterveggene, som er bygd opp av 220mm Iso3 stender fra Moelven med 70mm innvendig påforing med inntrekt dampsperre. Det er benyttet ekstrem isolasjon, kvalitet 33. Dampsperre er inntrukket og tekniske føringer lagt i innvendig påforing, blant annet for å hindre hull i dampsperren. Total tykkelse på veggen er 290mm og den har en beregnet U-verdi på 0,11 W/m²K. Valgt vindustype er NorDan N-Tech passivhusvindu med gjennomsnittlig U-verdi på 0,72 W/m²K. Takkonstruksjon er tradisjonell kompakttak med gjennomsnittlig tykkelse 450mm og U-verdi på 0,09 W/m²K. Isolasjon i grunnen er 350mm ekstrudert polystyren med U-verdi 0,09W/m²K.

Detaljløsninger er prosjektert for å begrense kuldebroer og luftlekkasjer. Det har i løpet av byggeperioden vært lagt stor vekt på tetting samt å lage de beste løsninger der det var utfordringer med kuldebroer. Tetthetsmåling som ble utført av Rambøll på ferdig bygg viser et resultat på 0,3. Dette er godt innenfor kravet til tetthet for passivhus jfr. NS 3700 på 0,6.

Energi

varmepumpe / solfanger / energibesparende utstyr / varmegjenvinning

Det er installert balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv roterende varmegjenvinner. Virkningsgrad er på ca. 85 % og spesifikk vifteeffekt (SFP) er oppgitt 1,29 kW/(m3/s). Som varmesystem blir det installert vannbåren gulvarme. En luft/vann varmepumpe som er koblet sammen med et solfangeranlegget står for hovedandelen av oppvarmingen. Solfangeranlegget skal dekke ca. 50 % av varmtvannsløsningen. Det er tilrettelagt for ”inne-ute” brytere som setter boligen i ”hvilemodus” når man er ute. Det benyttes en del LED lys samt bevegelsessensorer.

De tekniske fag har vært sterkt involvert i prosessen for å lage de beste løsninger i forhold til varmeløsninger og ventilasjon. Solfangere ble levert og montert på utsiden av kledning. Dette viste seg å være en estetisk ikke så bra løsning, slik at disse ble flyttet inn i kledningen for å være bedre integrert i fasaden.

Beregninger utført ihht NS 3031 og NS 3700 for netto energibruk og levert energi. Beregning er gjort med simuleringsprogrammet SIMIEN. Netto energibehov for bygget er på 81,6 kWh/ m²år, og oppvarmingsbehovet er på 19,2 kWh/ m²år, som er under kravet for boligen beregnet for lokalt klima etter NS 3700.

Kostnader og finansiering

Total prosjektkostnad var beregnet til 4,8 MNOK, der selve byggekostnadene skulle utgjøre 3,3 MNOK. Prosjektkostnad pr m2 oppvarmet BRA er oppgitt til 24242 kr/m2 . Prosjektet har mottatt 90000 kr i støtte fra Enova.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Norgeshus (ARK)
Hovedentreprenør:
Gauldal Bygg AS
Rådgivende firmaer:
Norgeshus AS (RIB) | Ole Sivertsen AS (RIV) | El miljø AS (RIE) | Prosjektutvikling Midt-Norge AS (RIV)
Prosjektledelse:
Norgeshus AS
Byggherre:
Gauldal Bygg AS
Lokalisering:
Hesttrøa 31, 7224 Melhus, Løvset
Prosjektperiode:
2011-2012

Kilder

Sluttrapport og oppdatert prosjektbeskrivelse for Passivhuset Løvset, Melhus - Norgeshus

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
19.04.2013