Hausmanns Gate 16

Statens byggeskikkpris 2006

Hausmannsgate 16 i Oslo er et anlegg der det er lagt omsorg og kvalitet i hele prosjektet og i arealene omkring. Fra å være et ikke-sted, i et belastet område, har man fått en vellykket omdannelse og skapt en offentlig arena både inne og ute.

Fra transformator til et spennende byutviklingsprosjekt

Av sivilarkitekt MNAL Rune Ramfelt

Hausmannsgate 16 ligger sentralt i Oslo øst og grenser mot Østre Elvebakke, mot parkområde og Akerselva i nordøst og Jakob kirke i sydøst. Bebyggelsen består av flere sammenbygde teglsteinsbygninger i 2-5 etasjer som ble bygget som transformatorstasjoner og administrasjonslokaler  for Oslo Lysverker i årene fra 1898 til 1960.

Eiendommen ligger i et svakt skrånende terreng ned mot Akerselvas nedre løp, hvor Oslo by hadde sin første industrielle utvikling. Med sine ca 15 000 m2 fremstår Hausmannsgate 16 som et klart identifiserbart bygningsvolum som til dels er monumentalt med sin karakteristiske industriarkitektur. Arkitekter var Thv. Astrup, I.O. Hjorth og C.F. Linthoe. Hausmannsgate 16 står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.

På grunn av endret drift og modernisering innenfor strømforsyningen i Oslo ble eiendommene fristilt for annen virksomhet på midten av nittitallet.

I 1995 engasjerte Oslo Energi A38 arkitekter til å vurdere endret bruk av eiendommene. Hovedkonstruksjonene var i generelt god teknisk stand, men bygningene var i behov for en radikal oppgradering/ombygging.

Et av forslagene til alternativ bruk som ble vurdert var lokalisering for ny Arkitekt- og industridesign høyskole, som senere ble besluttet plassert i et annen av Oslo Energi´s eiendommer i Maridalsveien.

I 1999 solgte Oslo Energi bygningen til et privat utbygningsselskap og den nye eier engasjert A38 arkitekter til å omregulere kvartalet fra offentlig formål – industri, til byggeområde for bolig, kontor, undervisning, kultur og bevertning.

Naboeiendommen med Jacob kirke var allerede fredet til spesialområde/bevaring, etter kulturminneloven, og de antikvariske myndigheter vurderte å gjøre det samme med Hausmannsgate 16.

Det ble innledet et tett samarbeid med de antikvariske myndigheter, plan- og bygningsetaten og byens politikere for å få til en reguleringsprosess som ville gi et godt resultat for alle involverte – inklusive Oslo by.

Midt under reguleringsarbeidet ble eiendommen solgt til Aspelin Ramm AS som engasjerte A38 arkitekter til å videreføre hele prosjektet i regulerings-, prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Norsk Forms lokaler har imidlertid Skodvin og Jensen vært ansvarlige arkitekter for.

Funksjonsblanding
Det var store utfordringer i å planlegge og gjennomføre en transformasjon som skulle gi rom for såpass varierte formål. Det var derfor påkrevet med detaljerte arkitektoniske studier av hvilke konsekvenser de forskjellige formål/bruk ville ha for eksisterende bygninger og sluttresultatet. Det var en klar målsetting at alle arkitektoniske hovedgrep skulle synliggjøre samspillet mellom eksisterende arkitektur og de nye tiltakene - både påbygg, tilbygg og nye åpninger skulle kunne leses tydelig.

På grunn av store bygningsbredder, uvanlige etasjehøyder og svært få lysåpninger i eksisterende konstruksjoner var det i tillegg store statiske utfordringer knyttet til endret bruk. Det var nødvendig å fjerne bærekonstruksjoner og å dele bygningsvolumer - både vertikalt og horisontalt. Som en konsekvens av disse utfordringene ble rammesøknad for hele eiendommen utarbeidet parallelt med reguleringsarbeidet.

I byggningen nærmest Hausmannsgate ble det etablert kontorlokaler, i den midtre og eldste delen ble det utstillingslokaler, mot Østre elvebakke ble det undervisningslokaler og mot Akerselva ble det en blanding av lokaler for Norsk Form, serveringsvirksomhet og boliger.

Boliger i et slitent byområde
Det er i alt etablert 43 leiligheter i den tidligere trafostasjonen nærmest Akerselva. Størrelsen varierer fra 1-3 roms fordelt på 5 etasjer beliggende rundt et nytt åpent atrium som delte den gamle bygningskroppen vertikalt. I atriet er det etablert adkomstbalkonger og gangbroer til leilighetene og nederst bringer et horisontalt glasstak lys ned til Norsk Forms lokaler.

Alle leilighetene er gjennomgående. Noen av leilighetene går over to plan med trapp opp til private hager på taket. De gamle ventilasjonssjaktene mot Akerselva er benyttet til interne trapper. Kontrasten og samspillet mellom gammelt og nytt bidrar til å gi prosjektet en utvidet arkitektonisk kvalitet.


Prosjektet har blitt en spennende symbiose mellom kontor, skole, restaurant, kafé, bolig og kultur, takket være et stort positivt og entusiastisk engasjement fra tiltakshaver, offentlige myndigheter og politikere. I tillegg har prosjektet blitt ett vesentlig positivt bidrag til den generelle oppgradering av områdene langs Akerselva. Vi i A38 er stolte over i nesten 10 år, å ha fått delta i denne prosessen.


A38 arkitekter
A38 arkitekter vil i 2007 ha drevet arkitektpraksis i 30 år. Oppdragene har variert fra prosjektutvikling, reguleringsplaner, hytter, eneboliger, skoler, kulturhus, bolig- og forretningsbygg, golfbaner, flyplass og deltagelse i konkurranser.

A38 arkitekter er basert på dyktige, engasjerte, kreative, nyskapende og kvalitetsbeviste medarbeidere, og har som hovedmål å være et ledende arkitektkontor innenfor moderne design og arkitektur.

A38´s arkitekter og medarbeidere for Hausmannsgate 16:
Sivilarkitekt MNAL Rune Ramfelt
Sivilarkitekt MNAL Diederik Advocaat Clausen

Medarbeidere:
 
Sivilarkitekt MNAL François-Xavier Pons
Arkitekt Elisabeth Rød Skilhagen
Sivilarkitekt MNAL Laila Røising
Sivilarkitekt MNAL Line Brunfelt
Sivilarkitekt Thierry Donnart
Sivilarkitekt Jan Helge Friling
Dataansvarlig Jan Erik Einarsen

 


Statens byggeskikkpris jury om Hausmanns Gate 16:

Ny energi. Hausmannsgate 16 i Oslo er etter juryens mening et anlegg der det er lagt omsorg og kvalitet i hele prosjektet og i arealene omkring. Fra å være et ikke-sted, i et belastet område, har man fått en vellykket omdannelse og skapt en offentlig arena både inne og ute.

I denne sammenheng er rekreasjonsområdene langs elva også oppgradert. Et eget bygg med 43 mindre boliger inntil den gamle industribygningen bidrar til å skape et aktivt og levende hverdagsliv som gir trygghet til området. Sammen med naboskapet til Elvebakken skole og Kulturkirken Jakob, har man fått etkraftsentrum for informasjon, utdannelse og opplevelse av kultur og estetiske fagområder knyttet til design og arkitektur. Byantikvaren har fulgt prosessen tett. Kvaliteter fra det opprinnelige, verneverdige transformatorbygget som teknisk kulturminne er ivaretatt innenfor helt spesielle løsninger. Vern og videreutvikling. Små, men vakre inngrep i fasaden signaliserer at industribygget inneholder noe nytt og attraktivt. Presis materialbruk med stål, farget glass, rene flater og bevisst lyssetting kontrasterer de gamle veggene inne.

– Dette er dyktig gjort, påpekte juryen, og understreket hvordan utformingen nærmest er å betrakte som skreddersydd for leietakerne Norsk Form og Norsk Designråd. I utstillingshallen skaper begge aktørene vakre utstillinger som kler de grove industriveggene, i tillegg til utleievirksomhet for kulturformål.

Restauranten byr på god mat, og understreker det vakre møtet mellom bygget, parkanlegget og bredden ned mot Akerselva. Parken med de sto e kastanjetrærne er trimmet og foredlet, fortau er reparert og supplert, og passasjen gjennom Østre Elvebakke er strammet opp. I bakgårdene er den gamle brosteinen satt på nytt. Boligene i de øverste etasjene har inngang fra baksiden og egne terrasseanlegg ned mot elva. Leilighetene er ett-, to- og treroms, for mennesker som vil bo aktivt og urbant.

Fysisk tilgjengelighet er prioritert i hele anlegget, med unntak av boliger i to etasjer.

Ansiktsløftning

 Med Hausmannsgate 16 er det skapt et sammensatt byprosjekt som vil gi positive ringvirkninger i et strøk som trengte og fortsatt trenger det. Satsingen er forbilledlig fordi den har tatt utgangspunkt i muligheter  og stedlige kvaliteter. De nye brukerne i utstillingsbygget har fått bidra aktivt til å skape innhold med særpreg. Stedet tar også ansvar ut over seg selv og gir nye kvaliteter tilbake til omgivelsene. – Hausmanns gate 16 gir oss som kommer dit nærkontakt, glede og opplevelse knyttet til videreutvikling av byen og historien, fremhevet juryen under p isutdelingen. – Med et spennende og egenartet møte mellom nytt og gammelt, tror vi mange vil hente inspirasjon herfra til å tenke nytt og offensivt i det viktige arbeidet med byomforming og stedsutvikling.

Dette er en prøvestasjon for transformatorer, transformert på glitrende vis!  

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2006
Byggherre:
Aspelin Ramm
Lokalisering:
Hausmanns Gate 16, Oslo
Sist oppdatert: 
13.05.2013