Verdensparken på Furuset

Groruddalsatsingen - Områdeløft, Bydel Alna

Friområdet som omfattes av Verdensparken på Furuset mangler attraksjoner og innhold, og er i dag svært lite brukt. Med bakgrunn i forundersøkelser og medvirkningsprosesser har imidlertid Bydel Alna vurdert området til å ha et stort utviklingspotensial.

  1. Ole A. Krogness for Landskapsfabrikken

    Ole A. Krogness for Landskapsfabrikken

Nøkkeltall

Byggekostnader:
Hele Verdensparken er kalkulert til 41 millioner kroner. Kostnadskalkylen er basert på erfaringstall som Friluftsetaten benytter for parkprosjekter. Kalkylen har ikke inkludert paviljongbygg, bekkeåpning, eller sikkerhetsmarginer. Utbyggingsetappene A og B er kostnadsberegnet til 23 millioner kroner.

Det er behov for mer urbane og flere uforpliktende møteplasser hvor folk kan treffes og gjøre noe sammen i området. Verdensparken er planlagt for å bli en slik møteplass hvor folk i alle aldre og med ulik kulturell bakgrunn kan treffes og samhandle på en uforpliktende måte. Med navnet Verdensparken ønsker bydelen å gjenspeile den flerkulturelle på Furuset knyttet opp til FNs fredsbudskap og Trygve Lie som vokste opp på Furuset.

Målsettingen med Verdensparken er at den skal bli et kombinert rekreasjon - og aktivitetsområde for både store og små. Parken skal være en familiepark med vann, blomster og trær, og ha visuelle kvaliteter og høy kvalitet i detaljering og materialbruk. Parken skal være attraktiv gjennom alle årstider og gi rom for idrett, lek og ungdomsaktiviteter sommer og vinter.  

Verdensparken har en sentral plass i planene om utviklingen av hele Furuset sentrumsområde. Begge prosjektene inngår i bydelens områdeløft i Groruddalsatsingen.

PROSESS/METODE/MEDVIRKNING
En forstudie av Bjørbekk og Lindheim ble gjennomført i 2008. Forstudien ble fulgt opp av et forprosjekt i 2009 av Landskapsfabrikken på oppdrag av Bydel Alna/områdeløftet. Dette dannet grunnlaget for videre prosjektering og arbeid med finansiering av parken. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Friluftsetaten i Oslo kommune. Brukermedvikning har hatt en sentral plass i forprosjektarbeidet. Ulike brukergrupper, særlig ungdom, deltok i planprosessen som ble gjennomført etter modellen: Participatory learning and action (PLA)

Målet med medvirkningen gjennom denne tilnærmingen er

  • å tilrettelegge for likeverdig dialog
  • å skape rom for utveksling av synspunkter, for å snakke, lytte, og for å prioritere
  • å gi rom for å la deltakerne påvirke prosessen

Opparbeidelsen av Verdensparken vil skje ved en etappevis utbygging slik det er skissert i forprosjektet. ”Verdensplassen”, sentralt i området, vil være første utbyggingsetappe. Neste etappe

"Landskapsparken" vil blant annet omfatte et stort terrengamfi vest på området. Disse to etappene vil kunne opparbeides uavhengig av arealene på den østre siden av parken hvor disponering til parkbruk krever reguleringsendring.

Planlegging av utbyggingen er gjort i samarbeid med beboere og Friluftsetaten i Oslo kommune. Friluftsetaten vil også være ansvarlig for prosjektering og opparbeiding av parkanlegget.

SOSIALE ASPEKTER
Målet er at parken skal bli en sosial arena for ulike aktiviteter og arrangementer som bidrar til økt trivsel og tverrkulturell forståelse. Likeledes at parken vil gi en opplevelse av økt tilhørighet, lokal stedsidentitet og bedret omdømme.

UNIVERSELL UTFORMING /MILJØ
Ut fra målet om inkludering vil universell utforming ligge til grunn for planlegging og gjennomføring.. Bærekraftperspektivet vil være en forutsetning ved valg av materialer og driftsopplegg.

PROSJEKTOPPLYSNINGER
Utførende forstudie: Bjørbekk og Lindheim
Utførende forprosjekt: Landskapsfabrikken

Finansiering
Forstudie og forprosjekt:       Husbanken kr. 560.000. Egeninnsats fra bydel og befolkning.

Utbygging av etappe A og B:
Husbanken og Oslo kommune: kr. 5 millioner. Bydel Alna: kr. 2 millioner
Det vil også bli søkt om ytterligere midler fra Oslo kommune og via Groruddalsatsingen.

Prosjektopplysninger

Prosjektledelse:
Oslo kommune, Friluftsetaten
Byggherre:
Oslo kommune, Friluftsetaten og Bydel Alna
Lokalisering:
Furuset, Bydel Alna i Oslo
Prosjektperiode:
2007 - 2014

Publisert

Bydel Alna sine hjemmeside Husbankens Prosjektkatalog for områdeløft

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
07.05.2013