Gjerdrum ungdomsskole

Skolebygning med fokus på miljø og universell utforming

Gjerdrum ungdomsskole mottok i 2010 Statens byggeskikkpris. I begrunnelsen ble det fremhevet at bygningen har stedsdannende egenskaper og lykkes i å avspeile åpenheten i omgivelsene med et urbant uttrykk. Det ble også lagt vekt på at både miljøaspektet og universell utforming er inkorporert i arkitekturen på en naturlig måte.

 1. Fotografi: Juri Havran       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 2. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 3. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 4. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 5. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 6. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 7. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 8. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 9. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 10. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 11. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 12. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 13. Fotografi: Rune Stokmo       Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Gjerdrum ungdomsskole er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter og ble offisielt åpnet i 2009. Bygningen er plassert på et konstruert platå, omgitt av et åpent og flatt jordbrukslandskap på Vestjordet i Gjerdrum kommune. En karakteristisk skrå granittfasade tar opp i seg terrengets form, mens fargesterke flater og vinduer gir et mer urbant preg. Bygningen har en geometrisk plan over en etasje, utformet som et trapes gjennomskåret av et indre, sirkelformet gårdsrom som fungerer som atrium og utendørs samlingssted. Gangtrafikk til alle deler av skolen går gjennom gårdsrommet via felles inngangsparti, egne innganger til hvert trinn, felles garderober og toalett.

Bygningskroppen har fått en kompakt utforming med korte avstander mellom funksjoner og en tilnærmet korridorfri planløsning som innbyr til aktivitet og sosial kontakt i det indre skolelandskapet. Gjennom kombinasjonen av rause, åpne flater og rom formet som egne volumer - som ”hus i huset” - skapes et dynamisk og komplekst romlig miljø. På noen steder brytes bygningskroppen opp av mindre atrier som er organisert innenfor takets kontur. Disse fungerer som viktige lyskilder for det indre skolelandskapet. Hvert trinn har sin egen fløy, i tillegg til en fløy for administrasjon. Det er lagt opp til stor romlig variasjon med fleksibilitet for både prosjektundervisning i åpne arealer og tradisjonell undervisning i klasserom. Hvert trinnområde har relativ lik utforming og består av to rom som kan lukkes og tre grupperom hvorav det ene er åpent. Gangarealet mellom trinnene er et vrimleområde og fungerer både som møteplass og undervisningsområde.

Gjerdrum ungdomsskole er planlagt både som læringsarena og møtested, og brukes også av kommunens innbyggere utenfor skoles åpningstider. Skolen har et påkostet utomhusområde som fungerer som samlingsplass både for skolen og for bygdas foreninger og idrettslag. Den skrå veggen mot sør har integrerte sitteplasser og fungerer som tribune mot idrettsplassen hvor man blant annet finner basketballbane, volleyballbane, løpebaner og bordtennisbord. En stor del av uteområdet belagt med gress, og det er anlagt en natursti som leder til en arboret med alle norske treslag representert.

Prosess

- 2002 Ny kommunedelplan med regulert tomt på 30 mål til ny ungdomsskole
- 2005 Ny kommunalsjef for oppvekst og kultur får i oppdrag å fremskaffe en skolebruksplan
- Juni 2006 Norconsult legger frem forslag til ny skolestruktur
- September 2006 enstemmig vedtak i kommunestyremøte om å bygge nye Gjerdrum ungdomsskole for å frigjøre plass for barneskolen, ved å flytte ungdomsskolen til nytt bygg
- Ansetter prosjektleder
- Lyser ut arkitektkonkurranse desember 2006 til februar 2007
- 28. februar innstiller prosjektet til Kristin Jarmund CU@GJRDRM
- Utarbeider forprosjekt og konkurransegrunnlag høsten 2007
- Kunngjør totalentreprise i januar 2008 med innleveringsfrist 13. mars 2008
- Underskriver kontrakt om utførelse av totalentreprise 30. april samme år og byggestart i juni
- August 2009 skolen overlevert Gjerdrum kommune

Nøkkeltall

Arealforbruk:
4000 m2 (brutto BTA) fordelt på 320 elever.
Energiforbruk:
Netto energibehov: 121 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Elektrokjel for vannbåren varme, Fjern-/nærvarmeanlegg
Byggekostnader:
157 MNOK

Tiltak

Konstruksjon og materialbruk

slitesterke materialer

På grunn av store forekomster av leire og kvikkleire i grunnen, ble det besluttet å utføre kompensert fundamentering hvor store deler av tomten ble sjaktet ut tilsvarende byggets egenvekt.

Det har vært et mål at alle materialer skal være tilnærmet vedlikeholdsfrie. I alt er det brukt 800 kvm lys granitt i skråvegg og i gesims, i tillegg til ca. 400 - 500 kvm skifer i foajéen. Ytterveggene er bygget opp av en trekonstruksjon og kledd med herdede glassplater (emalitt). Av treverk er det valgt royalimpregnert furu som ikke behøver vedlikehold. Innvendig er det en stor andel glassvegger, i tillegg til finér og spilekledning. I kjernen ligger toaletter med pigmenttilsatt sort betong.

Av miljøhensyn er glassarealet i fasaden redusert. Det er brukt utvendig solavskjerming, økt isolasjonstykkelse og gode tekniske løsninger for å unngå kuldebroer.

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet / overflater / utstyr og bygningsdeler

I planleggingen av prosjektet var det stort fokus på universell utforming og at alle brukerbehov skulle være godt ivaretatt. Bygning er over en etasje og helt fri for trapper. Alle dører er automatiske og kan betjenes med fjernkontroll.

Det er lagt vekt på god kontrast mellom ulike flater for å gjøre det enkelt å orientere seg. Hovedvekt av innredningen er fast og markert med tydelige farger. Trinnområdene er i lyse nøytrale farger, som skaper ro mot de fargesatte fellesområdene. Plasstøpte kjerner i fargesatt betong forsterker skolegårdsrommets form og leder den indre sirkulasjonen i bygget. Dører er godt synlige mot veggflaten, og søyler er malt hvite for å stå i tydelig kontrast til gulv og vegger. Valg av sort stein og linoleum i gulvet gir god kontrast til de gråhvite, taktile ledelinjene som strekker seg gjennom hele bygget.

I de felles garderobene ved inngangene skifter elevene fra ute- til innesko, noe som er med på å sikre et bedre inneklima ved at støv og skitt ikke blir dratt med inn i bygningen.

Hele uteområdet er universelt tilgjengelig og har ikke større stigning enn 1:20.

Erfaringer

I hele prosessen med utviklingen av prosjektet ble det lagt stor vekt på brukermedvirkning. Innbyggere, lag og foreninger i Gjerdrum kommune fikk muligheten til å komme med innspill gjennom kommunens brukermøter. I tillegg ble det lagt opp til et tett samarbeid med de ansatte gjennom hele planprosessen.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2009
Prosjekterende:
Kristin Jarmund Arkitekter AS (ARK) | Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Agathon Borgen AS
Byggherre:
Gjerdrum kommune
Lokalisering:
Brådalsgutua 12, 2022 Gjerdrum
Prosjektperiode:
2007-2009

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Iselin Ekman / NAL
Sist oppdatert: 
09.08.2016