Sonjatun omsorgssenter

Bokollektiv for personer med demens

Sonjatun omsorgssenter består av 2 bogrupper for mennesker med aldersdemens. Det er åtte beboerrom i hver gruppe, og gode fellesareal og serviceareal.

 1. Trivelig uteareal med sol og skygge som innbyr til vandring, hvile, hagearbeid og vedhogst.

  Trivelig uteareal med sol og skygge som innbyr til vandring, hvile, hagearbeid og vedhogst.

  Arkitekt: Haugen as, Arkitektkontoret Erling (ARK)

 2. Et høyt rekkverk er godt å støtte seg til. For ryggen kan det være bedre å stå enn å sitte.

  Et høyt rekkverk er godt å støtte seg til. For ryggen kan det være bedre å stå enn å sitte.

  Arkitekt: Haugen as, Arkitektkontoret Erling (ARK)

 3. Planen viser 2 bogrupper knyttet sammen med et mellombygg og felles uteareal.

  Planen viser 2 bogrupper knyttet sammen med et mellombygg og felles uteareal.

  Arkitekt: Haugen as, Arkitektkontoret Erling (ARK)

 4. En trivelig høyloftet fellesstue ligger i mellombygget nær hovedinngangen.

  En trivelig høyloftet fellesstue ligger i mellombygget nær hovedinngangen.

  Arkitekt: Haugen as, Arkitektkontoret Erling (ARK)

 5. En avrundet midtkjerne stimulerer til vandring som fører beboerne forbi fellesstue, kjøkken, vaskeri, de private boenheter og ytterdør til utearealet.

  En avrundet midtkjerne stimulerer til vandring som fører beboerne forbi fellesstue, kjøkken, vaskeri, de private boenheter og ytterdør til utearealet.

  Arkitekt: Haugen as, Arkitektkontoret Erling (ARK)

Omorganisering/prinsipp
Nordreia var tidlig ute med skjermede avdelinger for aldersdemente (midten av 80-tallet). Fra den tiden har de hatt planer om et eget hus for mennesker med demens. Utgangspunktet var ønsket om små enheter og oversiktlige miljøer på bakkeplan, med god kontakt mot utearealene.

En målsetting var også at det i så stor grad som mulig ble tilrettelagt slik at beboerne kunne være med å hjelpe til ved måltider, klesvask, innhenting av ved osv.

Byggets to bogrupper er relativt like i utforming, organisert med beboerrommene og fellsarealene i en ringrute rundt en kjerne med serviceareal. Denne kjernen består av et stort lagerrom og av rengjøringsrom og toalett for ansatte. For å hindre forvirring hos beboere er dørene til servicerommene malt i samme farge som veggen. Fellesarealene vender ut mot skjermede uteareal.

De to bogruppene er knyttet sammen med et mellombygg som rommer fellesfunksjoner. Her ligger hovedinngangen med en høyloftet fellesstue som vender ut mot hagen. I annen etasje er det rom for ansatte til kurs, samtaler med pårørende og lignende.

Utearealet er tilrettelagt spesielt for personer med demens. Det er laget gangvei og plantet blomster og trær. Det er etablert flere oppholdsplasser ute og bygd et vedskjul med muligheter for vedhogst. 

Bogrupper

Løsningene er basert på et ringrutinesystem. Det tas hensyn til at mennesker med demens har problemer med å kjenne igjen omgivelsene. I stedet for en korridor som ofte leder til en stengt dør, ledes beboerne rundt til fellesareal eller egen dør. De fleste beboere vil ha øyekontakt med et av fellesrommene så snart de forlater sin egen private dør. Fellesarealene består av atskilt stue og spisekjøkken. En kjøkkenbenk er tilgjengelig fra begge sider. God plass i kjøkken og vaskerom, samt utvidninger i trafikkareal, er viktige for aktivisering av beboerne.

Boenheter

Boenheten er romslig og består av ett rom med sovelkove. Sovealkoven kan skjules med et forheng. Det er ikke kjøkkenkrok. Arealet på 34 m2 er i tråd med faglige anbefalinger når det gjelder denne gruppen. Det er lagt vekt på at dørene til boenheten skal kjennes igjen av den som bor der. Dørene har forskjellige farger, individuelle dørskilt, og det er også plass til en personlig gjenstand ved døren.

Utearealer

Utearealet er lagt opp med gangstier og sittegrupper. Det er tilrettelagt mye etter samme prinsipper som inne, men koplet til vanlige uteaktiviteter som snømåking, hagearbeid etc.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
Totalt areal BRA 1 540 m2
Byggekostnader:
per m2 BRA kr 14 675

Oppsummering

Etter vår vurdering skiller prosjektet seg ut ved at det er grundig gjennomtenkt i forhold til kunnskap om behov og tilrettelegging for mennesker med demens. Det er lite institusjonspreget. Målsettinger om boliggjøring og oversiktlig miljø er langt på vei innfridd, og anlegget virker tiltalende i form, fargevalg og materialbruk.

Arealforbruket i prosjektet er høyt sammenlignet med mye av det øvrige som bygges. Det kan være en innvendig, men her ser det ut til at det kommer både beboere og ansatt til gode.

Det er godt med plass både i boenheter, fellesrom og til drift.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2000
Prosjekterende:
Haugen as, Arkitektkontoret Erling (ARK)
Lokalisering:
Nordreisa kommune i Troms, Sentralt i kommunesenteret
Prosjektperiode:
1998-2000
Sist oppdatert: 
25.01.2012