Tett og lav bebyggelse

En sammenhengende bebyggelse innebærer høyere utnyttelse enn frittliggende. Dette byggeprinsippet gir anledning til å gi utearealene god struktur.

Generelt gir små eneboligtomter en dårlig utnyttelse av arealene. I stedet bør man velge prinsipper som gir en mer effektiv arealutnyttelse, som sammenhengende rekkehus eller kjedehus. De kan også gi bedre struktur mellom bebyggelse og uterom. Kjedehus og rekkehus er en ideell boform for barnefamilier.  Noen fordeler fremfor eneboligen kort oppsummert:
  • Kjedehus og rekkehus er mer arealøkonomisk enn eneboligen
  • Kjedehus og rekkehus gir mulighet for usjenert uteplass mot hagesiden
  • Det er enkelt å forholde seg til omgivelsene både for voksne og barn
  • Tydeligere skiller mellom private, halvprivate, halvoffentlige og offentlige utearealer
  • Mulighet for å redusere inngrep i terrenget, ved at bebyggelsen samles
  • Sammenhengende grønne arealer mellom husrekkene
  • Strammere struktur på bebyggelsen som helhet
  • Infrastruktur, vei, vann og avløp etc. kan planlegges mer rasjonelt 
     

 

 

 


Det samlede utearealet er bedre utnyttet i rekkehusbebyggelse
Ill: Dagny M Bakke

Organisering av bebyggelsen

Boligen bør ha tilfredsstillende kontakt både med grøntstruktur og med vegsystem. En sammenhengende bebyggelse av rekkehus eller kjedehus er en god måte å sikre dette på. Denne byggemåten gir også mulighet til sammenhengende grøntstruktur mellom husrekkene.

 
Plan over Skårsetlia

Et eksempel er

Selvaagbygygg