Mer grønt!

Hvis man frigjør gategrunn som i dag er fylt med biltrafikk eller parkering, kan slike arealer omdannes til parker og offentlige rom, men det er flere måter å bringe grønt inn i byen på.

Byens tak og vegger kan utnyttes til grønn vegetasjon. Når vi bygger tett, vil uteareal på terreng i hovedsak være offentlig areal som er tilgjengelig for alle. Halvoffentlige arealer som indre gårdsrom (som ofte ligger over parkeringskjellere) har utfordringer i forhold til vegetasjon og grønt.

Felles takhager kan gi gode halvprivate uteareal. De kan brukes som en nyttig kjøkkenhage eller bare være rekreative grønne rom.


Grønt i gårdsrom, Christian Krohgs gate 39 - 41
Fotograf: Adam Stirling og landskapsarkitekt: Dronninga landskap

Planlegging i urbane strøk bør ivareta mer grønt som et mål i seg selv. Dette kan bety forsterking av den urbane grøntstrukturen (allégater, parker, grønne lunger, elveløp etc.) og utvikling av sammenhengende grønne korridorer ut til naturen. Urbant jordbruk er et nytt konsept som kan gi folk mye glede og opplevelse av å leve miljøriktig. Skolehager kan benyttes som turmål for barnehager og møtested for foreldre og andre beboere. Restareal i byen kan opparbeides til felleshager og lommeparker og bli sosiale møteplasser planlagt for helårsbruk. 

Det å planlegge mer grønt i byen innebærer avveininger i forhold til annen arealbruk i byen.