Prosjektet og omgivelsene

En bevisst sambruk mellom eksisterende omgivelseskvaliteter og det nye prosjektet kan skape en vinn vinn situasjon i byen eller tettstedet.

Ved fortetting er det viktig å ha en klar målsetning om at prosjektet skal bidra med noe positivt til det eksisterende. Historisk bebyggelse eller verdifulle enkeltbygg kan skape egenart og tilhørighet i dialog med det nye og gi boligprosjektet økt bokvalitet. Med utgangspunkt i en gitt situasjon bør slike spørsmål drøftes:

 • Finnes det strukturer som for eksempel gateløp, byrom eller siktlinjer som kan videreføres? 
 • Finnes det k arakteristiske landskapstrekk som bør ivaretas eller forsterkes, f.eks. lokal vegetasjon eller grønne drag?
 • Er det aktuelt å legge inn nye transformerende grep? 
 • Gir prosjektet anledning til å skape bedre romlige sammenhenger enn det er fra før?
 • Kan prosjektet ordne opp i en komplisert trafikksituasjon?
 • Kan prosjektet heve omgivelsene estetisk (ny park, sosial møteplass etc.)?
    

  
Union Brygge og Ypsilonbruen i Drammen Fotos: Dagny M Bakke


Et nytt boligprosjekt bør kunne bidra til:

 • å skape funksjonelle sammenhenger mellom ny og eldre bebyggelse
 • å lage grenseoppganger til eksisterende bebyggelse som bidrar til å gjøre fellesarealer  tilgjengelige, også for de som bor i nabolaget
 • å opprettholde stier og tråkk som er mye brukt (folk må enkelt kunne komme gjennom området)
 • å ivareta og styrke sammenhengende grøntområder langs vassdrag, elver og bekker. Dette vil bidra til biologisk mangfold, bedre muligheter for rekreasjon
 • sørge for at fjernvirkning fortsatt preges av grønt og vegetasjon
 • å redusere skjemmende terrenginngrep
 • å bringe inn nye elementer med kvalitet