Krav til dokumentasjon

Kommunen kan stille krav til dokumentasjon i alle prosjektets faser. Dokumentasjonen må være av en slik kvalitet at det gir et godt grunnlag for diskusjon om prosjektet.

Det kan dreie seg om å belyse hvordan ulike hensyn er ivaretatt i planen, som landskapstilpasning, støyforhold og estetikk. I byggeprosjekter kan det dreie seg om en eestetisk redegjørelse for hvordan prosjektet forholder seg til omgivelsene.

Dokumentasjonen må gi god argumentasjon for prosjektet. Det må være åpent for å ha flere formaliserte prosjektmøter mellom kommunen og utbygger, særlig i startfasen. Det kan ta tid å arbeide fram et godt konsept. (Plan – og bygningslovens § )