Undersøke og analysere

Ved analyse av utbyggingsområdet finner man og dokumenterer hvilke kvaliteter som er forutsetninger og kan berike det nye prosjektet.

Hvis oppgaven er å bygge tett i ubebebygde grenssoner, må registreringer og befaring danne grunnlag for analyse og for å finne frem til en god organisering av nye veier/gater, tomteinndeling og plassering av bygninger. Eksisterende vegetasjon og terrengform vil i mange tilfeller være markante og bør være førende formingsfaktorer i utviklingen av det nye boligområdet.

Også hvis oppgaven er å fortette i bebygde soner er analyse som verktøy helt avgjørende for å finne frem til kvaliteter (fysiske og sosiale) som kan berike plan- og konseptutviklingen. Alt etter kompleksitet og utfordringer kan/ bør det også foretas en sosiokulturell analyse.

Analyser og temakart

Områder som er ubebygd:  

 • vegetasjonskartlegging
 • helningskart
 • klimaanalyse, sol-skygge diagrammer
 • anbefalingskart, (hvor kan det bebygges, hva man bør ta vare på av landskap/vegetasjon)
 • registrering av kulturminner

Områder med eksisterende bebyggelse:

 • eksisterende bebyggelses form, volum, byggehøyde, estetikk
 • bevegelsesmønster og trafikk
 • lokal kultur og aktiviteter
 • næringsvirksomhet
 • grunnforhold og infrastruktur
 • sosial infrastruktur, tjenester og service

Utvikle et konsept

I forbindelse med registrering og analyser av området er det viktig å sette seg inn i planer som gjelder for området. I den innledende fasen av et prosjekt i et eksisterende byggeområde bør utvikleren invitere med de som bor i området. Gjennom medvirkning vil man kunne avdekke behov for spesielle funksjoner eller tiltak på stedet. Analyser og registreringer skal kunne bidra til at man finner frem til et godt konsept for utvikling av tomten eller et område.

Mulighetsstudie
Et mulighetsstudie er å vise gjennom skisser og analyser nye sammenhenger og å få frem bredden av muligheter og nye ideer for området. Det gir en mulighet for å sortere bort dårlige løsninger, og man kan unngå å låse seg for tidlig til det som kan vise seg å være en dårlig løsning. Mulighetsstudiet bør drøftes i åpne fora. 

Arkitektkonkurranse
I en konkurranse kan man få belyst utfordringer og muligheter i et område fra flere innfallsvinkler. Det er ulike konkurranseformer som egner seg for ulike typer oppgaver og utfordringer; åpen konkurranse, begrenset konkurranse eller parallelle oppdrag. Offentlige oppdragsgivere må følge lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, mens private oppdragsgivere kan gjennomføre ulike typer konkurranser etter eget ønske.  

Les mer om arkitektkonkurranser i NAL`s rådgivningstjeneste