Hvorfor fortette

Syv gode grunner:

1. Fortetting gir relativt mindre transport
2. Fortetting kan bety forholdsvis mindre energi til boligoppvarming
3. Fortetting skåner landbruksområder, bevarer biologisk mangfold og sammenheng i friluftsområder
4. Fortetting kan bety mindre ressurser til drift av tettstedet
5. Fortetting kan gi urbane kvaliteter
6. Fortetting kan gi alternative botilbud
7. Fortetting kan gi bedre servicetilbud


Fire farer:

1. Fortetting kan føre til at grønne lunger bygges ned
2. Fortetting kan gi uheldige trafikkbelastninger
3. Fortetting kan gi reduserte bokvaliteter
4. Fortetting kan forstyrre eller ødelegge tettstedets særpreg, kulturhistoriske elementer og landskapstrekk


(Fra: Veileder T-1136, Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet)