Tetthet og trafikksystem

Grad av utnytting og tetthet setter premissene for valg av boligtyper og valg av internt trafikksystem.


Boliggate Pilestredet Park, Oslo. Foto Husbanken

Når man planlegger et boligområde, må man ta stilling til om gående og biltrafikk skal separeres eller blandes, og hvilke adkomst- og parkeringsløsninger som passer til situasjonen. Valgene har betydning for trafikksikkerheten.

Blandet trafikkløsning: I områder med eneboliger, tomannsboliger og kjedehus og med ikke fler enn 50 enheter, er blandet trafikk mest vanlig (Byggforsk). I slike boligområder legges det ofte opp til parkering på egen tomt. Adkomstveiene utformes som blindveier eller sløyfer. De kan også være smale (3 -3,5 m) for å redusere hastigheten, noe som ofte gir bedre trafikksikkerhet.

Erfaring viser at det er en klar sammenheng mellom antall biler på veien, fart, dårlig sidesikt og antall ulykker. Det er viktig å begrense antallet kjøretøy i boligområder, samtidig som arealene langs veien er oversiktlige. Unngå å legge lekearealer nær opp mot bilveier.

I byområder med romforløp av gater og plasser kan en bevisst blanding av myke og harde trafikanter Shared space, være en løsning. Dette er allerede innført i flere byer. Prinsippet er at alle trafikantgrupper skal dele på det samme arealet. Hensikten er å gjøre alle mer oppmerksomme og forsiktige i trafikken, noe som kan bidra til færre ulykker. http://samferdsel.toi.no/nr-6/uvisst-om-det-reduserer-ulykkesomfanget-article28561-1236.html

 

 

 

Separert trafikkløsning: I områder med rekkehus eller lavblokker er det nødvendig med separert trafikkløsning. Det betyr parkering på bakkeplan eller i p-hus i nærheten av boligene. Anbefalt avstand mellom parkering og boligen er maksimum 100 meter (iflg. Byggforsk). Det bør være mulig å kjøre til boligene ved behov.

I boligområdet Gullhella nord er en samlevei utformet som en ringvei. Selv med store høydeforskjeller ivaratr samleveien transporten til boligene. Gang- og sykkelveier går gjennom et bilfritt sentraltliggende grøntområde. Arealer til lek og opphold har dermed trafikksikker adkomst fra boligene.

 

 

 

 

 
Plan Gullhella nord GASA Arkitekter AS

Ved høy tetthet som rekkehusområder, blokkbebyggelse og kvartalsbebyggelse, bør parkering skje i felles parkeringsanlegg, i parkeringskjellere eller egne parkeringshus. Man bør unngå å legge opp til parkering på bakkeplan fordi mye uteareal da vil bli dominert av parkerte biler og lite blir igjen til lek og opphold.

Gjesteparkering plasseres ofte i forbindelse med adkomsten til et boligområde og kan da virke dominerende. En mulighet er å avse plass til gjesteparkering som en del av parkeringsanlegget. 

     
Garasjeanlegg i nær tilknytning til boligene.            P-anlegg u.bakke i tett-lav bebygge Giskehagen,
Gullhella Nord, Asker. Begge foto: Dagny M. Bakke            

Fortetting i byer og tettsteder og kollektivknutepunkter forutsetter at kommunen gjennomgår sine normer for p-plasser pr. boenhet. Selv om bilene plasseres i offentlig (eller felles) parkeringsanlegg, kan fortetting føre til et økende behov/etterspørsel etter parkering. Men fortetting vil også kunne gi redusert behov for privatbil. Mange ser fordeler ved å bo tett med næhet til viktige servicefunksjoner og  velfungerende kollektivtransporttilbud.

 

Tabellen viser sammenhengen mellom bygningstype, tetthet og hvilke type trafikksystem som bør velges. Kilde: Gode boligområder (Husbanken 2000)