Bygg tett med kvalitet

Dette verktøyet formidler informasjon og fagstoff til utviklere av boligprosjekter der utfordringen er å få til høy tetthet og samtidig gode og attraktive bomiljø.

Befolkningsvekst, stor boligetterspørsel og økt oppmerksomhet på miljø- og klimaproblematikk, gjør det nødvendig å bygge tettere. Fortetting og utvikling av boligområder nær viktige kollektivknutepunkt er en prioritert nasjonal oppgave. Også på mindre tettsteder vil det være riktig å fortette, både for gjøre sentrum mer levende og sammensatt befolkningsmessig, og utvikle tettsteder til et godt sted å bo. Kunnskap om sammenhengene mellom tett bebyggelse, boformer og bokvalitet er derfor viktig.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497 (2011), står det bl.a:
"Fortetting med kvalitet der hensyn til historie, kulturmiljø, estetikk og funksjonelle behov ivaretas, er en forutsetning for
god by- og tettstedsutvikling”.
“By- og tettstedskommuner vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og rundt kollektivknutepunkter og bidrar til å forhindre byspredning. Fortetting og omforming skjer med kvalitet og uten at det forringer omgivelsene eller fører til økt forurensning”.

De nasjonale forventningene bør føre til planlegging der hensynet til bokvalitet og bomiljø bør få økt fokus, både i forhold til eksisisterende og nye boligområder.

Husbankens verktøy og artikler tar utgangspunkt i ulike innfallsvinkler til tetthet. Innfallsvinklene "tett og lavt" og "tett og høyt" kan med fordel kombineres for å oppnå "tett og variert bebyggelse".