Bo i bysentrum

Boka handler om byen som bomiljø og det å bo i et bymiljø. Plassert i det viktige sjiktet mellom offentlig og privat sfære skal boligen åpne for kontakten med byrom og fellesskap og samtidig skjerme for de samme kvalitetene. Avveiningene mellom disse finjusterte ytterpunktene kjennetegner den gode bybolig med sine spesielle egenskaper. Boken er utgitt av Norsk Form (2005).

Forsiden til Bo i bysentrum

Bo i bysentrum
By i bosentrum

Guro Voss Gabrielsen og Bård Isdahl

Boken kan lånes på biblioteket