Vinner av Statens byggeskikkpris for 2016: Våler kirke

Våler kirke i Solør er kåret til vinner av Statens byggekikkpris for 2016. Det er første gang et kirkebygg vinner denne prisen.

Fra juryens begrunnelse: 

Våler kirke er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk og utviklet nåtidens kirkearkitektur. Den er en nytolkning av kirken som sakralt bygg. Det beriker stedet og blir et viktig møtested i bygda. Dette er et vakkert kirkebygg for vår tid, et bygg å være stolt av!

Foto: Nils Petter Dale

Våler i Solør ligger i Hedmark fylke, ca 15 mil nord for Oslo. Kommunen grenser til Sverige og er blant landets store skogkommuner. Kommunen har omtrent 3900 innbyggere, hvorav nesten 1500 bor i tettstedet Våler.

Våler kirke i Solør ble påtent og brant ned til grunnen i 2009. Etter kirkebrannen fulgte en lang og krevende prosess i lokalsamfunnet. Våler kirkelige fellesråd falt ned på valget om å oppføre en ny og moderne kirke framfor å gjenoppbygge den gamle, blant annet fordi det var behov for en større kirke enn det var plass til på den gamle grunnmuren. For å sikre et best mulig resultat, ble det arrangert en åpen internasjonal arkitektkonkurranse der hele 239 utkast ble innsendt fra 23 land. Arkitekt Espen Surneviks prosjekt ble kåret til vinner. Byggherren, med sine ulike komiteer, berømmes for å ha tatt kloke, kvalitetsorienterte og fremtidsrettede beslutninger gjennom hele prosessen, også når man har møtt motbør i lokalmiljøet. Denne innsatsen har ledet til et prisverdig resultat. Våler har nå fått et vakkert kirkebygg for vår tid.

Et verdig kirkeanlegg

Kirkeanleggets viktigste henvendelse er mot Vålgutua, hovedveien gjennom tettstedet. Grunnmuren etter den gamle korskirken ligger på en forhøyning i landskapet og er bevart som et historisk minne. Sett fra veien ligger den nye kirken bak den gamle, litt lavere i landskapet enn kirkeruinen. Gangveien fra Vålgutua over gravplassen til den gamle kirken, er forlenget fram til den nye kirken. Arkitekten har lykkes med å skape en verdig og avklart helhet av gammelt og nytt.

Godt bidrag til tettstedsutvikling

Kjøreadkomsten og parkeringsplassen er lagt nord for kirken i retning av Våler sentrum. Med denne henvendelsen ligger det godt til rette for å knytte kirken tettere sammen med resten av sentrum. Kommunen arbeider nå for å gjennomføre dette og planlegger en mer finmasket gatestruktur i sentrum. Det er fortjenestefullt at kommunen bygger videre på potensialet som den nye kirken har gitt og slik tilrettelegger for at kirken kan bli et enda viktigere møtested i lokalmiljøet. Dette vil bidra til å styrke tettstedets identitet.

Nennsom utforming av uteområdene

Utearealene rundt kirken er gitt en forsiktig og nennsom bearbeiding. Parkeringsarealene og gangvegene har fått dekke med lys grus. På denne måten knyttes de nye delene av anlegget sømløst og vakkert sammen med den eksisterende gravplassen. Bruken av børstet betong i presise flater og i ramper opp til kirkens innganger er et vellykket grep som gir et avklart forhold mellom det moderne kirkebygget og de historiske omgivelsene. Det er lagt rullesteiner under karnappene på kirken. Den begrensede paletten av materialer i uteområdet - med grus, gress, betongflater og rullestein - kler både det gamle anlegget og den nye kirken.

  1. Foto: Nils Petter Dale
  2. Foto: Nils Petter Dale
  3. Foto: Nils Petter Dale
  4. Foto: Nils Petter Dale

Stedstilknyttet og skulpturell samtidsarkitektur

Med sine to karakteristiske tårn, er den nye kirken godt synlig over tretoppene i det åpne landskapet i Våler. Bygningen er sammensatt av presist definerte geometriske former. Tre elegante karnapper med store glassvegger krager ut fra denne bygningskroppen og svever fritt over terrenget. Publikumsinngangene er trukket dypt inn i bygningskroppen og gir inntrykk av at kirkens yttervegger har en betydelig tykkelse. Dette bidrar til bygningens monumentalitet. Kontorfløyens vinduer er delvis skjult bak spiler. Både vegger og takflater på hele kirken er kledt med ubehandlet panel av kjerneved fra furu. Det homogene kledningsmaterialet og den geometrisk avklarte formen gir inntrykk av at bygningen nærmest er skåret ut i ett stykke, at den er monolittisk. Arkitekten har lykkes med å skape en original, tidsmessig og lokalt forankret arkitektur som er både monumental og imøtekommende på samme tid.

Kvadratisk grunnplan med diagonal prosesjonsakse

Kirkens skulpturelle form har sitt utgangspunkt i interiøret. Romprogrammet er organisert i én etasje innenfor en meget strukturert kvadratisk plan. Kirkerommet og dåpssakristiet, er plassert diagonalt overfor hverandre og er begge høyreiste, monumentale rom.

Alter, takform, dørplassering og møblering understreker en prosesjonsakse diagonalt gjennom kirken fra dåpssakristiet mot alteret. Dermed kan dåpssakristiet benyttes til diskret forberedelse av prosesjoner, eksempelvis før bruden skal entre kirkerommet. Fra hovedinngangen i vest møter man prosesjonsaksen i det man kommer inn i kirkerommet. Dette er en original og helstøpt løsning.

Funksjonell organisering

De øvrige rommene i kirken er lavere og har tilnærmet flate tak. Ved siden av hovedinngangen ligger kirketorget som kan stenges fra kirkerommet med en skyvevegg. Dette øker fleksibiliteten og bruksmulighetene til de ulike rommene i kirken.

I kirkens sørøstre hjørne er det lagt et verdig visningsrom med vakker utsikt og en separat, skjermet inngang for de sørgende. Adkomstveien til disse to inngangene er lagt i en vakker bue rundt bygget slik at grønne gressarealer rammer inn bygget. Adkomstveien avgrenser også kirkeanlegget fra den fremtidige gravplassutvidelsen mot øst.

Høystemt atmosfære og rik variasjon i interiørene

Kirkens presist avklarte planløsning og form skaper en imponerende rik romlig variasjon i interiørene. Innvendige vegger og himlinger er platekledd med bjørkefiner. Den gjennomførte materialbruken understreker de presise geometriske formene og skaper sammenheng mellom kirkens ulike rom.

I et nært samarbeid mellom arkitekt og kunstner er de to fondveggene i kirkerommet utformet med et oppstandelsesmotiv dannet av høye, smale vinduer og skråstilte speil. Det gir veggen en oppløst og abstrakt karakter. Sammen med glasstaket i toppen av tårnet gir det rommet en høystemt atmosfære og lett karakter. De tilgrensende rommene er gitt en horisontal karakter og store vindusflater med henvendelse mot gravplassen og lokalsamfunnet. Til sammen gir dette en rik romlig variasjon i tråd med funksjonene til de ulike delene av kirken.

Arkitekten har spesialdesignet viktige møbler, eksempelvis alter og prekestol. Han har videre stått for utvelgelsen av de øvrige møblene i tråd med prosjektets overordnede ide. Interiør og møblering er meget godt avstemt. Orgelet er spesialdesignet for denne kirken og har spesielt høy kvalitet.

Dyktig gjennomføring i alle ledd

Våler kirke er et resultat av flere års debatt og prosess i lokalmiljøet. Da er det ekstra gledelig at den nye kirken er et så vellykket bygg, både som nytolkning av kirken som monumentalbygg og som lokal arena for samhandling og tilhørighet. Samtidig viser gjennomføringen av prosjektet en vilje og evne til å holde fast ved kvalitetsambisjonene gjennom hele prosessen. Våler kirkelige fellesråd satte høye ambisjoner for kvalitet, og dette er fulgt opp med entusiasme av arkitekten, prosjektledelsen og håndverkerne. Alle har bidratt til å realisere et bygg med spesielt høy kvalitet.

Bærekraft og universell utforming

Kirken har energiklasse A, grønn. Universell utforming er godt ivaretatt i arkitekturen.